โรม นครรัฐวาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซา มิลาน ลูเซิร์น ขึ้นเขาทิตลิส เจนีวา กรุงไคโร ชมมหาปิรามิดกีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 73,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผูใหญ่ 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 67,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผูใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 60,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผูใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 64,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 1,000.-บาท

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (Economy Class) เส้นทางกรุงเทพฯ-ไคโร-โรม//เจนีวา-ไคโร-กรุงเทพฯ 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ และค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen เป็นหมู่คณะ 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 6 คืน 5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ และค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

7. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน