แพคเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 3 คืน 4 วัน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ/ท่าน

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

10-14 ท่าน

พักเดี่ยว

ไปเช้า-กลับเช้า/ไปเย็น-กลับเย็น

27,900.-

23,000.-

22,000.-

21,500.-

21,000.-

4,000.-

ไปเช้า-กลับเย็น

28,500.-

23,900.-

22,500.-

22,000.-

21,500.-

4,000.-

อัตรานี้รวม

  ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 2 คืน , บริการอาหารตามรายการ , รถนำเที่ยว , ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ไกด์ท้องถิ่น ค่าเข้าชมสถานที่ , น้ำดื่ม อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง , ค่าวีซ่า, ค่าภาษีสนามบินพม่าท่านละ 10 usd , ค่าเสลี่ยง , ค่าทิปไกด์และคนขับรถ เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และรูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นขาวเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ ) สิ่งที่ควรเตรียมไป   สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ