แพคเกจทัวร์ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน พัก โรงแรมรุคส์ ฮอลิเดย์

ราคาพิเศษเพียงท่านละ
ผู้ใหญ่ท่านละ 4,900 บาท
ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติท่านละ 6,500 บาท เด็ก (4-11 ปี) ครึ่งราคาจากราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม :

– ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) ณ โรงแรม รุคส์ ฮอลิเดย์ พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม – ค่ารถ – ค่าเรือ เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ – บริการรถรับ – ส่ง สนามบิน จ.แม่ฮ่องสอน, ท่ารถทัวร์ – โรงแรม

– รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม