แพคเกจทัวร์ ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งสุดสนุก กับเทศกาลลดราคาทั่วเกาะ โดยสายการบิน เอมิเรตส์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 11.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก แถว T ประตู 9 เคาน์เตอร์ สายการบิน เอมิเรตต์ 13.45 น. ออกเดินทางสู่…ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 384 17.40 น. ดินทางถึง…สนามบิน ฮ่องกง นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเมือง และด่านศุลกากร (เวลา ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) เดินทางเข้าสู่โรงแรม ……… จากนั้น เชิญท่านสนุกสนาน กับการเดินช้อปปิ้งต่อ หรือถ่ายรูปยามค่ำคืน ตามอัธยาศัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ วิคตอเรียพีค – รีพัลสเบย์

เช้า นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่เขา VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง …นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัล อันดับเยี่ยม……พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่า ข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี ….จากนั้น อิสระ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2551 ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง

อิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Optional Tour Disneyland รวมรถรับ-ส่ง ผู้ใหญ่ท่านละ 2,500 บาท เด็กท่านละ 2,100 บาท Ocean Park รวม รถรับ-ส่ง ผู้ใหญ่ท่านละ 1,900 บาท เด็กท่านละ 1,550 บาท

เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่ กระเช้า 360 องศา ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท เด็ก ท่านละ 1,800 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ เช้า อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยในย่านช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ เช่น ย่านชิมซาจุ่ย , Mong Kok ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน CHEK LAP KOK 22.15 น. อำลาฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK 385 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ