แพคเกจทัวร์ ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน (L, D) 05.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรรภูมิ 07.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 3770 08.00 น. สนามบินมิงกาลาดอน (เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก) ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองพม่า และพิธีการศุลกากร เมืองหงสาวดี อาณาจักรมอญอันรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งมีหงส์ตัวเมียเกาะอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้ ซึ่งเป็นตำนานและเป็นสัญลักษณ์ มาจนถึงทุกวันนี้ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา สถานที่เคารพบูชาของกษัตริย์มอญ , พม่าและไทยในอดีต เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ , พระเจ้าบุเรงนองของพม่า ตลอด จนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของกรุงศรีอยุธยา การสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดี มองเห็นได้ไกลถึง 10 กิโลเมตรจากนอกเมือง พระราชวังบายิงนอง อดีตเป็นพระราชวังของ “พระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธา” และเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาไจ๊เที่ยว ดินแดนแห่งก้อนหินทอง 15.00 น. พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ เปรียบเหมือนพระเกศแก้ว จุฬามณีที่คนเกิดปีจอต้องมาสักการะ พระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งพระธาตุแห่งนี้มีตำนานเล่ากันว่า ในศตวรรษที่ 11 มีกษัตริย์องค์หนึ่ง พระนามว่าพระเจ้าติสสะ ทรงเป็นโอรสของ ซอจี กับธิดาพญานาค วันหนึ่งมีฤาษีเฒ่านำพระเกศธาตุที่เก็บรักษาไว้ในมุ่นมวยผมของตนนาน หลายร้อยปีมาถวาย โดยมีข้อแม้ว่า พระองค์ต้องหาก้อนหินที่รูปทรงสัณฐานคล้ายศีรษะของท่าน แล้วสร้างพระเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุเอาไว้บนหินก้อนนั้น ร้อนถึงตะจามิน (พระอินทร์) ราชาแห่งนัต ต้องลงมาช่วยงมหินก้อนนั้นขึ้นมาให้จากก้นทะเล จากนั้นพระเจ้าติสสะก็ใช้เรือบรรทุกก้อนหินลำเลียงขึ้นไปไว้บนยอดเขาเมื่อมาถึงที่หมาย เรือก็กลายเป็นหินไป 17.00 น. เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน Kyei Khito Hotel หรือเทียบเท่า (ไจ๊ทิโย ) 18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง (B, L, D)

07.00 น. อาหารเช้า ที่ โรงแรมที่พัก 08.00 น. เมืองหงสาวดี อาณาจักรมอญอันรุ่งเรืองในอดีตซึ่งมีหงส์ตัวเมียเกาะอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้ ซึ่งเป็นตำนานและเป็นสัญลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้ 12.00 น. อาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร 13.00 น. พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศ องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร พระองค์นี้ถูกทิ้งให้พุพังเกือบ 500ปี ในสมัยที่พม่ามีอำนาจเหนือมอญ จากนั้นได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ในรัชสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ หลังจากเมืองหงสาวดีถูกทำลายลงเป็นครั้งที่ 2 พระพุทธรูปถูกทิ้งร้างปล่อยให้ป่าขึ้นรก จนผู้รับเหมาสร้างทางรถไฟมาพบโดยบังเอิญจึงปลูกโรงเรือนขึ้นคลุมองค์พระเอาไว้และทำการบูรณะขึ้นอีกครั้ง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระเจดีย์เป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตร ประดิษฐอยู่สี่ทิศ องค์หลังนี้ชำรุดผุพังไปมาก จากแผ่นดินไหวปี 1930 ตำนานเล่าว่า ผู้สร้างพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นสตรีสี่พี่น้องเชื่อว่าหากคนใดคนหนึ่งแต่งงาน พระพุทธรูปจะพังลงมา ตลาดโบอองซานหรือตลาดสก็อต เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลาย เช่น เสื้อผ้าปัก พื้นเมือง เครื่องเขิน 16.00 น. เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (Chart ium, Park Royal, Gurn Dorr Gei หรือ เทียบเท่า) 17.00 น. มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมียและเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพม่า อายุกว่า 2,500 ปี หุ้มด้วยทองคำหนักกว่า 60 ตัน ภายในองค์มหาเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า รวม 8 เส้นด้วยกัน 19.00 น. อาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร

วันที่สาม ย่างกุ้ง – กรุงเทพ ฯ (B)

05.30 น. เดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3771

10.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับมิรู้เลือน