แพคเกจทัวร์ ภูเก็ต เกาะพีพี หรือ เกาะเฮ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมที่พัก)

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ซิตี้ทัวร์ – อาหารกลางวัน

……… น. รับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต จากนั้น นำเที่ยวชม – วัดพระผุด วัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดิน เพียงครึ่งองค์ ต่อมาชาวบ้านได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฎ – เขารัง สวนสุขภาพและสวนสาธารณะไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต จากยอดเขา จะแลเห็นตัวเมืองภูเก็ต ทะเลกว้าง รวมทั้งทิวทัศน์ของเกาะทั้งใกล้และไกล – ตึกสมัยเก่า มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรป สร้างขึ้นเกือบร้อยปีมาแล้ว เมื่อครั้งกิจการ เหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ อาทิ อาคารปัจจุบันที่ทำการศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ธนาคารนครหลวงไทย นอกจากนี้ยังมีอาคารบางส่วนที่ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมแบบจีนมาผสมผสาน เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” (Chinois Postugess) คืออาคารจะมีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้างและไม่สูง นักจากนั้นเดินทางสู่ – วัดฉลอง เชิญท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม, หลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต – นำท่านช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองของภูเก็ตเช่นมุก, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ – เที่ยวชมแหลมพรหมเทพจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่เลื่องชื่อและชัดเจนที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากเป็น แหลมสูงชันยื่นออกไปในทะเลมองเห็นทัศนียภาพเป็นมุมเปิดกว้าง,หาดราไวย์ ชมทัศนียภาพของเกาะภูเก็ต

และ เดินทางเข้าเช็คอินน์ พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง เกาะเฮ หรือ เกาะ พี พี ทัวร์ – อาหารกลางวัน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้ให้ท่านเลือก ระหว่าง

พี พี ทัวร์ ด้วยเรือ ใหญ่ …….. น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 07.00 น. รถรับที่โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ 08.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือ รัษฎา มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ( บนเรือบริการ ชา กาแฟ ) 09.50 น. เดินทางถึงบริเวณ อ่าวพี พี ดอน และ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือต้นไทร เพื่อให้นักท่องเที่ยวทีไม่ใช่โปรแกรม ทัวร์เต็มวันลง 10.00 น. จากนั้น ลูกค้าที่มีโปรแกรมทัวร์เต็มวัน เดินทางสู่ พี พี เลย์ เล่นน้ำ ดุปะการัง ทึ่อ่าวมาหยา ( Maya Beach ) หรือ หาดลิง ( Monkey Beach ) จากนั้น ดูทัศนียภาพ ที่สวยงามของ อ่าว พี พี เลย์ อ่าว เลาะสะมะ และ ผ่านถ้ำไวกิ้ง ( กรณี ช่วงโลซีชั่น เล่นน้ำ ที่ Monkey Beach ) 12.30 น. รับประทานอาหรกลางวัน ที่ พี พี ดอน ( ถ้าต้องการ ทานอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ ทาน ที่โรงแรม พี พี โอเต็ล ) ถ้าต้องการ ทานแบบบุฟเฟ่ ทานที่โรงแรม พี พี ปริ้นเซ็ท และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 14.30 น. เดินทางออกจากเกาะพี พี ( ท่าเรือต้นไทร ) เพื่อเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต 16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือรัษฎา ( ภูเก็ต ) จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
หรือ เกาะเฮด้วยเรือเร็ว 08.30 น. รถรับจากที่พัก 09.00 น. เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง 09.30 น. เดินทางถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ, ดำน้ำดูปะการัง เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัย 15.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ อ่าวฉลอง 16.30 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
วันที่สาม พักผ่อน – สนามบินภูเก็ต – กรุงเทพฯ
……… น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม เดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต