แพคเกจ ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

ค่าบริการท่านละ ที่พักระดับ 3 ดาว Ziyu Hotel Beijing
เดินทาง 2 -5 ท่าน ท่านละ 14,900 บาท พักเดียวเพิ่ม ท่านละ 3,600 บาท
เดินทาง 6 -9 ท่าน ท่านละ 10,900 บาท พักเดียวเพิ่ม ท่านละ 3,600 บาท
เดินทาง 10 ท่าน ท่านละ 8,900 บาท พักเดียวเพิ่ม ท่านละ 2,700 บาท

ที่พักระดับ 4 ดาว Beijing Grand View Garden Hotel

เดินทาง 2 -5 ท่าน ท่านละ 18,900 บาท พักเดียวเพิ่ม ท่านละ 5,900 บาท
เดินทาง 6 -9 ท่าน ท่านละ 14,500 บาท พักเดียวเพิ่ม ท่านละ 5,900 บาท
เดินทาง 10 ท่าน ท่านละ 9,700 บาท พักเดียวเพิ่ม ท่านละ 5,300 บาท

อัตรานี้รวม

– ที่พัก ระดับ 3 หรือ 4 ดาว ห้องเตียงคู่ / อาหารตามมื้อที่ระบุ / รถนำเที่ยว / ค่าเข้าชม / มัคคุเทศก์

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – ปักกิ่ง – กรุงเทพ / ค่าวีซ่า /

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ /ค่าทิป ค่าออฟชั่นทัวร์