แกรนด์อิตาลี 8 วัน โรม นครรัฐวาติกัน นาโปลี ซอเรนโต้ เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ปิซ่า เวนิส มิลาน มหาวิหารดูโอโม

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 92,900 .- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 83,900 .- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 73,900 .- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 69,900 .- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 6,000 บาท
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 1,000 บาท

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพ ฯ –โรม // มิลาน – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 3. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 5. ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสม และผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ , โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่อง ปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิอากาศหนาวเย็น ) 6. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (ไทย / จีน / พื้นเมือง) 7. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 8. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ 9. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 10.ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) 11.พิเศษ “กระเป๋าล้อลากเก๋ไก๋” ท่านละ 1 ใบ ฟรี

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 4. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปโดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)