เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ 7 วัน 6 คืน ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์

อัตราค่าบริการ เวียดนามเหนือ กลางใต้ 7 วัน 6 คืน

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม)

-ค่าตั๋วโดยสาร VN ไป –กลับ และเที่ยวบินภายในประเทศ ทุกเที่ยวบินตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ -ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ -ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม -ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ -ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ  -ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม )

-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ -ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ -ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เอกสารประกอบการเดินทาง

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม

เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ) ไม่ใช้รูปถ่าย