เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา 5 วัน

ค่าบริการท่านละ
ที่พัก ระดับ 3 ดาว โรงแรม UNITED HOTEL และ SHANTOU HUAQIAO หรือเทียบเท่า
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน ท่านละ 12,000 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ท่านละ 8,900 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ท่านละ 7,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่พัก ระดับ 4 ดาว โรงแรม CITY HOTEL และ INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน ท่านละ 13,000 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ท่านละ 9,900 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ท่านละ 8,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตรานี้รวม
โรงแรมระดับ 4 หรือ 3 ดาว / อาหาร ตามมื้อ ที่ระบุ / ค่าเข้าชม / รถนำเที่ยว ตามรายการ / มัคคุเทศก์ ภาษาไทย

อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย กรุงเทพ – เซี๊ยะเหมิน – กรุงเทพ

ภาษีสนามบิน / ค่าวีซ่า / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ทิป , รูม เซอร์วิส ฯลฯ