เซี๊ยะเหมิน 3 วัน Full Board

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ — เซี๊ยะเหมิน ( เย็น )
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3686 เหิรฟ้าสู่เซี๊ยะเหมิน เมืองท่าสำคัญ1 ใน 5 เมืองของจีน ที่ได้รับสมญานามว่า แดน นกกระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเล เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ไต้หวัน เพียง 2 กม.เท่านั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน ( เช้า / เที่ยง / เย็น ) หลังอาหารเช้า นำท่านสู่เกาะกู่ลั่งอี้ เกาะเล็กขนาด 1.92 ตารางกิโลเมตร ที่มีชื่อเสียง กู่ลั่งหวี่ ในอดีตเป็นที่ตั้งของสถานกงสุล นานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง มีบ้านพักและตึกสวยทรงยุโรป มากมาย ได้รับสมญานาม ว่า เปลแห่งนักดนตรี หรือ เกาะ แห่ง เปียโน เพราะเป็นสถานที่ เกิดของนักเปียโนที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่าน นำท่านขึ้นสู่ ซันไลท์ร๊อค จุดสูงสุดของ เกาะ ที่สามารถชมทิวทัศน์ โดย รอบของ เกาะ ได้อย่างชัดเจน และ สวยงามมาก จากนั้นชม สวนนก และ อันเดอร์วอเตอร์เวิลดิ์ ก่อนจะนำท่านสู่ สวน ซูจวง สวนริมชายทะเล ที่มีทัศนียภาพ สวยงาม เดินบน สะพาน ที่เปรียบเสมือน มังกร ทอดยาวอยู่บนชายทะเล และ ถ่ายภาพในมุมสวยงามมากมาย แวะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เปียโน

ที่รวบรวมเปียโน หลากหลายชนิด แปลกตา เอาไว้มากมาย จากนั้น นำท่าน เข้าสู่ที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน – กรุงเทพ ฯ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )
หลังอาหารเช้า พาท่านเดินทางสู่ วัดหนานโผ่วถ่อ วัดสำคัญ ขนาดใหญ่ ของเซี๊ยะเหมิน ภายในวัดมีพระพุทธรูปหยกขาว ที่ อัญเชิญมาจากประเทศพม่า จากนั้น นำท่านชม ป้อมปืน หูลี่ซัน ป้อมปืน ขนาดใหญ่ ที่เก็บรักษาปืนหูลี่ ปืนใหญ่ที่คงสภาพสมบูรณ์ ที่สุดของจีนเอาไว้ ปืนหูลี่ มีปากกระบอกขนาดใหญ่ จนคนสามารถเข้าไปนอนได้ จากนั้นเชิญท่านอิสระ ให้เวลาท่าน ช้อปปิ้งบนถนนจงซานลู่ ย่านการค้า ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 3687 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ