ฮ่องกง – เซินเจิ้น – มาเก๊า 4 วัน 3 คืน ตุลาคม พฤศจิกายน ปีใหม่

วันแรก กรุงเทพฯ -ฮ่องกง-มาเก๊า ( -, -, เย็น) 06.00 น. ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6-7 หน้าเคาน์เตอร์ M โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เจ้าหน้าบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องตั๋วเครื่องบินและ สัมภาระให้แก่ท่าน 08.20 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ยแปซิฟิค เที่ยวบิน CX700 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย) 12.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับท่านและนำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟิร์สเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดินทางถึงท่าเรือมาเก๊า ผ่านพิธีการศุลกากรและ ตรวจคนเข้าเมืองของมาเก๊า จากนั้นนำท่านชมความงามสไตล์เวนิส ที่ The Venetian Hotel & Resort รีสอร์ท 6 ดาว ใหม่ลือชื่อ ล่าสุดของมาเก๊า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (1) นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Casa Real Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกับมาเก๊า

วันที่สอง มาเก๊า – เซินเจิ้น (เช้า,กลางวัน,เย็น) City Tour มาเก๊า เยี่ยมชม The Venetian Hotel & Resort

– วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโดร์สแควร์ – Splendid of China & Cultural Village

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่เก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า ภายในมีแท่นบูชาอันสวยงามใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม พร้อมจุดธูปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และเหล่าเทพภายในวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่านได้ชมความอลังการของโบสถ์เซ็นต์พอลล์ (Ruins of St. Paul’s) สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ก่อนจะนำท่านแวะช้อปปิ้งย่านการค้าเซนาโด้สแควร์แหล่งช้อปปิ้งที่รวบรวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (3) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสู่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Splendid of China & Cultural Village ซึ่งจำลองสถานที่สำคัญๆของประเทศจีน เสมือนหนึ่งว่า เมืองจีนอยู่ในมือท่าน จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม ที่ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและความเป็นของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่กระจายอยู่ตามมณฑลต่างๆในประเทศจีน ท่ามกลางแมกไม้และสายน้ำที่ร่มรื่นสวยงาม มีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การร้องรำทำเพลง ของชนเผ่าต่างๆ นำท่านชมโชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรม ชมการแสดงเสียงสีเสียงสุดตระการตา ที่ท่านต้องประทับใจในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและท่วงท่าที่อ่อนช้อยของนักแสดง ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (4) หลังจากนั้นนำท่านชมโชว์สุดอลังการ แสง สี เสียง อันน่าอัศจรรย์ กับฉากการแสดงที่ตื่นเต้น เร้าใจ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Best Western Felicity ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เซินเจิ้น

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง (เช้า, กลางวัน, ค่ำ) City Tour เซินเจิ้น –กรเช้านองปิง 360 องศา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พัก (5) หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองเซินเจิ้น ภาพลักษณ์ที่หลายคนรู้จักคือ ความเป็นเมืองเศรษฐกิจสูงอันดับต้นของจีนและแหล่งการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้ ซึ่งเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ร้อมภาพความเป็นมาของจากนั้นนำท่านชมโมเดล ผังเมืองเซินเจิ้น และภาพความเป็นของเมืองเศรศฐกินพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน (6) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง นำท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา กระเช้าข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก เพื่อขึ้นไปยังบนยอดเขานองปิง พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของเกาะลันเตา และ สนามบินตลอดการเดินทางทั้งไป และกลับโดยกระเช้า นมัสการพระองค์ใหญ่ หรือ หลวงพ่อเทียนถานแห่งวัดโป่วหลิน พระคู่บ้านคู่เมืองของฮ่องกง ที่คนทั้งฮ่องกงและคนจีนแผ่นดินใหญ่ให้ความเคารพนับถือ หลวงพ่อเทียนถาน เป็นพระโลหะสำริดสูง 23 เมตร หนักกว่า 30 ตัน สร้างมาไม่ต่ำกว่า 300 ปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังฝั่งเกาลูน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (7) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว Royal Pacific (Hotel Wing) หรือ Royal Plaza หรือ Novotel Nathan Road ฝั่งเกาลูน ในกรณีที่ท่านพัก : ***Royal Pacific (Hotel Wing) พาท่านชม Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ***Royal Plaza พาทุกท่านช้อปปิ้ง Lady Market ตลาดเสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับสตรียี่ห้อต่างๆ และมีของกระจุกกระจิกน่ารักๆที่ดึงดูดใจ ทั้งซีดี นาฬิกา รองเท้า และกระเป๋าน ฯลฯ ***Novotel Nathan Road จะพาทุกท่านเที่ยวตลาดกลางคืน Temple Street ตลาดกลางคืนของฮ่องกงมีสินค้าขายเกือบทุกประเภท ตั้งแต่ธูปหอม เครื่องประดับ อาหาร กางเกงยีนส์แบบสั่งตัด ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ วันที่สี่ ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (เช้า,กลางวัน, -) Hong Kong City Tour ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak

– นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ Repuslse Bay – และ อิสระช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคารจีน (8) นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ยอดเขา “Victoria Peak” จากจุดชมวิวแห่งนี้ท่านสามารถสัมผัสกับทัศนยภาพของเกาะฮ่องกงและเกาะเกาลูน หลังจากนั้นนำท่านสู่ หาด “Repulse Bay” เชิญท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และนมัสการเทพผู้พิทักษ์ชาวเรือ เทพเจ้าแก่งโชคลาภ เชิญท่านลูบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุที่ เชื่อกันว่า หากเดินข้ามสะพานแห่งนี้ 1 ครั้ง จะมีอายุยืนขึ้น 3 ปี จากนั้นนำท่านชมเครื่องประดับเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ดังที่สุด ในฮ่องกง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ท่านให้ดียิ่งๆขึ้นไป ณ Hong Kong Jewelry จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี ที่ร้าน DUTY FREE เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน (9) หลังจากนั้นอิสระกับการช้อปปิ้งในย่านจิมซาโจ่ย หรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย (โปรดตรวจสอบเวลาและสถานที่อีกครั้ง) ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่านสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน ก่อนเดินทางกลับ 18.35 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบิน CX703 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พักผ่อนตามอัธยาศัย)

20.35 น. ถึงสนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ