ล่องแก่ง ลำน้ำว้าตอนกลาง 2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการ
คณะ 4 – 5 ท่าน อัตราค่าบริการ 5,200 บาท
คณะ 6 – 7 ท่าน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง – ค่าที่พัก 1 คืน (เต็นท์) – ค่าอาหาร 5 มื้อ – ชูชีพ – หมวกกันกระแทก – ค่าประกันการเดินทาง – ค่าเครื่องดื่ม และผลไม้ – ค่าเจ้าหน้าที่พายเรือ – ค่าเรือยางล่องแก่ง – ค่ามัคคุเทศก์ – บริการ

สิ่งที่ควรนำไป

– ชุดเล่นน้ำ / รองเท้าสวมสบาย / ไฟฉาย / ยารักษาโรคประจำตัว / อื่นๆ ที่คุณเห็นสมควร

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของระดับน้ำ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **