ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Srilankan Airlines (UL)

รายละเอียด
วันที่แรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – หอบูชาเทียนถาน 05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S โดยสายการบิน Srilankan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 07.35 น. เหิรฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน Srilankan Airlines เที่ยวบินที่ UL 888 13.20 น. ถึงท่าอากาศยาน นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้า ของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเที่ยวชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ป ี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ภัตตาคาร ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JIN QIAO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง โรงละครแห่งชาติ-จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน– กายกรรมปักกิ่ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า นำท่านผ่านชม โรงละครแห่งชาติ (ชมด้านนอก) มีเนื้อที่ 490,485 ตารางฟุตโครงสร้างภายนอกประกอบขึ้นจากกระจกผสมไทเทเนียมผู้ออกแบบชาวฝรั่งเศส พอลอังโตรจงใจให้สถาปัตยกรรมดูโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางถนน และ ตึกแบบโบราณโรงละครแห่งชาติแห่งนี้ แบ่งพื้นที่เป็น โรงโอเปร่า 2,416 ที่นั่ง คอนเสิร์ตฮอล 2,017 ที่นั่ง และโรงภาพยนต์ 1,040 ที่นั่ง พื้นผิวของผนังที่กึ่งโปร่งแสงจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาในตอนกลางคืนจะมองเห็นการแสดงด้านในวับๆแวมๆ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพ เพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตู เข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ทางการแพทย์ และ ปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน ” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ “พระราชวังฤดูร้อน” จึงเปรียบเสมือนเป็น ศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็นคุกคุมขังพระจักรพรรดิกวางสู หลังจากที่จักรพรรดิกวางสู ไม่เชื่อฟังคำสั่ง ของพระนาง ทำการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของ คังอิ่วหวุย ปัจจุบันที่คุมขังจักรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ที่เรียกว่า “หอหยก” ก็ยังถูกบูรณะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ ภายในพระราชวังฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร ระเบียงยาวนี้ไม่เพียงขึ้นชื่อว่า ยาว แต่ยังขึ้นชื่อในฐานะ ของความวิจิตรทางศิลปะ เนื่องจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้งภาพดอกไม้ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างในวรรณกรรม เรื่องราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอิ๋ว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ได้เป็นภาพที่วาด ขึ้นอย่างสั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมีเรื่องราวในตนเองทั้งสิ้น ชมความงามของทะเลสาปจำลองคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ก่อนเดินทางสู่ภัตตาคาร ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอด กายกรรมชื่อก้องโลก พักที่ JIN QIAO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม กำแพงเมืองจีน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค- ถนนคนเดินหวังฟู่จิง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน นำท่านสู่จุดชมวิวบน กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง กำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก กลางวัน บริการอาหารกลางวัน หลังจากอาหารมื้อเที่ยงนำท่าน ชม ถนนเทพเจ้า ซึ่งเป็นเส้นทางเดินสาย ศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิงและเป็นที่เคารพสักการะมากว่า 600 ปี มาแล้วสองข้างทางเต็มไปด้วยรูปหินแกะสลักของเทพเจ้าและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมถึงสถาปัตยกรรม และทิวทัศน์ต่างๆที่สวยงาม จากนั้นนำท่านได้ถ่ายภาพสนามกีฬาโอลิมปิคออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ย่าน ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง เป็นถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า และร้านค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, นาฬิกา, รองเท้า สินค้าตามฤดูกาลของกรุงปักกิ่ง หลังจากการช้อปปิ้งจนจุใจแล้ว นำท่าน ชิมชากังฟูจีน ชาที่ขึ้นชื่อของเมืองปักกิ่ง ที่เชื่อว่ากินแล้วจะช่วยรักษา และบรรเทาอาการป่วยของโรคได้หลายชนิด พักที่ JIN QIAO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ วัดลามะ – UNDER WATER WORLD – ถนนสายวัฒนธรรม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม วัดลามะ “ ยงเหอกง ” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและ ได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับ ของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานและศิลปแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียวซึ่งประดิษฐาน อยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ ว่านฟู่เก๋อ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชมชีวิตโลกใต้น้ำ ที่ Under Water World ชมสัตว์น้ำนานาชนิด ที่หาดูยาก มีนกเพนกวินหลายชนิด ปลาทะเลหลากหลาย ให้ท่านอิสระชมความงามใต้ท้องทะเลจากนั้นนำท่านชม ถนนสายวัฒนธรรม ที่เก่าแก่ของปักกิ่ง เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของปักกิ่งด้วย ประมาณว่ามีอายุกว่า 300 ปีแล้ว เป็นย่านที่ถูกจัดไว้ ขายของเก่า-ของโบราณ ขายรูปภาพ-ตัวหนังสือ ขายหนังสือ-พู่กันเก่า ๆ ขายก้อนหมึก-หินฝนหมึก และ ขายกระดาษ เป็นต้น ถนนสายนี้ไม่ยาวมาก แต่มีร้านค้าย่อย ๆ อยู่มากมาย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JIN QIAO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ช้อปปิ้งตลาดรัสเซียใหม่ – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่แหล่ง ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซียให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่มีสินค้าก๊อปปี้หลากชนิดในราคาถูก ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากหลังจากที่ท่านช้อปปิ้งจนจุใจ กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครปักกิ่ง 14.40 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Srilankan Airlines เที่ยวบินที่ UL 889

18.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ….