ทัวร์แคนาดา 10 วัน แวนคูเวอร์-คัลการี-อ๊อตตาวา-คิงส์ตัน-มอนทรีอัล-น้ำตกไนแองการ่า-โตรอนโต้

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 169,900 บาท
เด็กอายุ 11-12 ปี พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน ท่านละ 162,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน ท่านละ 159,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ 153,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 146,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 24,900 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจร กรุงเทพ – แวนคูเวอร์- กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(TG) และสายการบินแอร์แคนาดา (AC) พร้อมค่าประกันวินาศภัยและค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน – ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ แวนคูเวอร์ -มอนทรีล // โตรอนโต้-คัลการี-แวนคูเวอร์ โดยสายการบินแอร์แคนาดา (AC) – ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 8 คืน พักห้องละ 2 ท่าน – ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ – ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง – ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ – มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง – ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท ***

อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้นข้างต้น ***

เอกสารการยื่นวีซ่า

• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) • รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ(ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน • สำเนาทะเบียนบ้าน • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร ) • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) และหนังสือรับรองจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง) • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน) • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า *ใบ ภ.พ.20 ไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าได้ • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล • กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

• เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )