ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ซาปา – อ่าวฮาลอง 4 วัน 3 คืน (QR)


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี) มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี) ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียว
เพิ่ม

3-6 /10-13/17-20/24-27 ก.ย.

17,900.-

16,900.-

15,900.-

3,000.-

อัตรานี้รวม

   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ // ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน // รวมทั้งสิ้น 2 คืน// ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ // ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ// อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ // ประกันภัยในการเดินทาง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์) / ค่าระวางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด อัตรานี้ไม่รวม   –  ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และภาษีหัก ที่จ่าย  3 % // ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ//  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ //  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม / ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากสายการบินกำหนด การสำรองที่นั่ง 1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจำท่านละ 5,000บาท 2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15วัน เอกสารเดินทาง 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม