ทัวร์เกาหลี – มูจู รีสอร์ท ซูวอน โซล 5 วัน 3 คืน

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S9 – S12 พร้อมสัมภาระ พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2202

วันที่สอง MUJU RESORT – สนุกกับกิจกรรมต่างๆ GONDOLA & COFFEE – SAUNA

00.50 น. คณะออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาในประเทศเกาหลี จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชินจู เมืองที่ได้รับสมญาว่าเป็น “ CITY OF CULTURAL & TOURISM ” นำชมตัวเมืองซึ่งอนุรักษ์บ้านเรือนแบบโบราณเอาไว้อย่างน่าชื่นชม ท่ามกลางความเจริญของสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ ผ่านชมประตูเมือง “ PUNGNAMMUN ” ประตูเมืองทาง ทิศใต้ในบรรดาประตูเมืองทั้งสี่ทิศ ซึ่ง สร้างในปี ค.ศ.1389 ในสมัยของกษัตริย์ GONGYANG แห่งสมัยราชวงศ์ โคเรียว ประตูของเก่าได้ถูกไฟไหม้และได้ถูกซ่อมแซมขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปี ค.ศ.1767 ในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO แห่งราชวงศ์โชซอนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (SHABU SHABU ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆประกอบด้วยหมูสไลซ์ เห็ดสด ผักสดต่างๆ น้ำซุป และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ ในการทานชาบู พร้อมด้วยข้าวสวย และเครื่องเคียง หลากหลาย) เข้าสู่ MUJU RESORT หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย และผ่อนคลาย ด้วยการอาบน้ำแร่ที่ห้องซาวน่าของรีสอทร์…..ฟรี! ให้ท่านขึ้นกอนโดล่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จิบกาแฟ (รวมค่า กอนโดล่าและกาแฟ) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับสันทนาการต่างๆอย่างเต็มที่ และสนุกสนามต้อนรับเทศกาลหิมะ ที่ลานสกี มูจูรีสอร์ท ภายในรีสอร์ท (ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณทการเล่นสกี) นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความ สะดวก อาทิ เทนนิส โบวลิ่ง บิลเลียด คอฟฟี่ช้อป ห้องเกมส์ คาราโอเกะ และซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วย ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พลุโกกิ หรือหมูหมักจนได้ที่แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีและวุ้นเส้นของเกาหลีมีน้ำขลุกขลิกรสชาติ ออกหวานเล็กน้อย รับประทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ )

วันที่สาม เขาหูม้า Maisan-วัดแทปซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)-เมืองซูวอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานไมซาน หรือเขาหูม้า ซึ่งตั้งชื่อตามลักษณะของภูเขาสองลูกที่มีรูปร่างคล้ายกับหูของห้าทั้งสองข้างโดยเขา ลูกทางตะวันออกเรียกว่า “ SUT-MAISAN ” หมายถึงม้าตัวผู้ และฝั่งตะวันตกเรียกว่า “AM-MAISAN ” หรือ ม้าตัวเมีย ลักษณะของดินบริเวณเขาไมซานจะแตกต่างจากบริเวณโดยรอบโดยทั่วไป นักธรณีวิทยาระบุว่าเดิมที บริเวณนี้เป็นทะเลสาบ แต่จากการยกตัวของเปลือกโลกเมื่อ 70 ล้านปีก่อนทำให้กลายเป็นเขาหินขนาดใหญ่โต มโหฬาร รูปร่างแปลกตา วนอุทยานไมซาน เปรียบประดุจ “จิ่วไจ้โกวเกาหลี” ภายในอุทยานเต็มเป็นภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้ซึ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีทั้งภูเขาจะเปลี่ยนเป็นสี เหลือง ส้ม แดง ภายในอุทยานเป็นที่ตั้งของวัด “แทปซา” ระหว่างทางเดินสู่วัดท่านจะเดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้ซึ่งเมื่อเปลี่ยนสีจะเป็นภาพที่งดงามสุดที่จะบรรยาย ผ่านชม “ทะเลสาบกระจก” ซึ่งเกิดจากน้ำในทะเลสาบที่ใส จนกระทั่งเห็นเงาของภูเขาสะท้อนอยู่ในน้ำเมื่อถ่ายภาพออกมายากที่จะแยกออกได้ว่าเป็นเงาสะท้อน หรือของจริง นอกจากนี้ท่านยังจะได้พบกับวัดทองซึ่งเป็นวัดเล็กๆ แต่น่าสนใจ เนื่องจากศาลาวัดและเจดีย์ มีสีทองเหลืองอร่าม และนอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าซึ่งตั้งเป็นระยะๆ ตลอดรายทางให้ท่านได้เดินสู่วัดอย่างเพลิดเพลิน “วัดแทปซา”ตั้งอยู่ที่เชิงเขาของ “AM-MAISAN ” บริเวณหน้าผาฝั่งตะวันตก วัดแห่งนี้สร้างโดยภิกษุชื่อ YI-KAB-RYONG ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ.1860-1967 เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1885 ใช้เวลามากกว่า 30 ปี ภายในวัดมีเจดีย์หินมากกว่า 80 องค์ สร้างโดยการเอาหินซึ่งนำมาจากแหล่งต่างๆของเกาหลีวางซ้อนกันขึ้นไปโดยมิได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวแต่อย่างใด ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งว่าสามารถทนต่อแรงลมฝนได้อย่างดีเป็นเวลานับร้อยปี โดยด้านบนสุดของวัดจะมีเจดีย์องค์ใหญ่ 2 องค์ คือ CHUN JI STONE TOWER หรือเจดีย์สวรรค์และพื้นดินตั้งอยู่เคียงคู่กัน ซึ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของเจดีย์จะแข่งกันเปล่งสีสัน อย่างงดงามเกินคำบรรยายใดๆ นอกจากนี้ที่วัดนี้ยังมีบ่อน้ำผุดอันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำซัมจิน 1 ใน 5 แม่น้ำสายหลักของเกาหลีมีเวลาให้ท่านได้ไหว้พระขอพรและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี เนื้อหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อน ๆ เป็นอาหารยอดนิยม ของเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่าง ๆ ) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (พิเศษกับบัตร UNLIMIT TICKET เล่นแบบจุใจได้ไม่จำกัดรอบ) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลด้วยการนั่งลิฟต์เลื่อนลงจากเนินเขา ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดซึ่งกำลังบานสะพรั่งเต็มสวน สนุกสนานแบบจุใจ กับเครื่องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตรรวมเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ขอแนะนำเครื่องเล่นใหม่ T-Express รถไฟเหาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนำท่านได้ใกล้ชิดและเพลิดเพลินกับสวนสัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้ และไลเกอร์แสนน่ารัก ซึ่งเป็นสัตว์ลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือคู่แรกของโลก (สวนดอกไม้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม – เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (โอซัมพล
ุโกกิ ปลาหมึกหรือหมู ย่างบนกระทะครึ่งวงกลมพร้อม น้ำซุปปรุงรส จะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกแล้วรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย ) นำคณะเข้าสู่ที่พัก TAE PYUNG YANG / NEW RASUNG

หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ป้อมฮวาซอง – โซล –SHOPPING ทงแดมุน – เยี่ยมชมศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ดิวตี้ฟรี

– โรงเรียนกิมจิ – SHOPPING เมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมความอลังการของ ป้อมปราการฮวาซอง สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ให้ท่านได้ร่วมซึมซับบรรยากาศของเมืองเก่าแก่ในประวัติศาสตร์เกาหลี ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาในยุคของกษัตริย์ชองโจ เพื่อเป็นเกียรติแด่พระบิดา ผู้ล่วงลับของพระองค์ ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 2 ปี กำแพงป้อมปราการมีความยาวโดยประมาณถึง 5,500 เมตร โอบล้อมพื้นที่ของตัวเมืองซูวอนไว้ ในอดีตใช้เป็นกำแพงเมืองป้องกันข้าศึกและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์ จากนั้นเดินทางเข้ากรุงโซล นำท่าน SHOPPING ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางตะวันออก บนถนนชองโน แหล่งรวมเสื้อผ้าทั้งของเด็ก, สตรี, บุรุษ, ชุดสูท, เนคไท, ผ้าพันคอ ตลอดจน เครื่องเรือน เครื่องประดับ, ของเด็กเล่น, กระเป๋า, รองเท้าและเครื่องหนังต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อกันหนาว สเวตเตอร์ ผ้าพันคอ และอุปกรณ์กันหนาวต่างๆ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ซัมแกทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำหรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับเครื่องเทศและสมุนไพรต่างๆเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ) จากนั้นแวะช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีเป็นของฝากแก่คนที่คุณรัก ณ “ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี” แหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับการการันตีจากรัฐบาลว่าเป็นที่จำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อและโสมที่มีคุณภาพดี รับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารทางธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า จากนั้นนำคณะชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ดงฮวาดิวตี้ฟรี ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก ซึ่งนำมาจำหน่ายในราคาปลอดภาษี และมีสินค้าโปรโมชั่นต่างมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงเรียนกิมจิ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน (Choson) โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้น ๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย พร้อมกับใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (BIBIMBUB + HOT POT เนื้อปรุงรส และผักหลากชนิดอย่างถั่วงอก ผักโขม คราวเดซี่ เฟิน รากต้นดอกระฆังจีน วอเตอร์เครส และเห็ดชิทาเกะ ถูกนำมาจัดเรียงอย่างสวยงามบน ผสมด้วยซอสถั่วเหลืองและถั่วเหลืองบด ส่วนผสมของบิบิมบับจะแตกต่างกันไปตามภูมิ แต่ก็ยังคงความอร่อยระดับภัตตาคารและมีประโยชน์ ) ต่อจากนั้นให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งตลาดดัง ย่าน MYEONGDONG (เมียงดง) หรือสยามสแควร์เกาหลี เป็
นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้น นำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้า วัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังๆอย่าง ETUDE HOUSE, THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA ฯลฯ (ราคาถูกกว่าเมืองไทย) เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมี ร้าน อาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาว เกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย จากนั้นแวะพักผ่อน DR.FISH CAF? INCLUDE COFFEE OR TEA &SNACK Dr. fish caf? (www.restree.net) ร้านกาแฟสไตร์โมเดิร์น พิเศษกว่านั้นคือมีอ่าง Dr.fish ให้ท่านพิสูจน์สปาแบบใหม่กับการใช้ปลาเป็นตัวทำความสะอาดเท้า โดยกินผิวหนังที่เสื่อมสภาพ ซึ่งขณะนี้มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยท่านสามารถทานขนมและดื่มกาแฟอันหอมกรุ่นพร้อม

กับการทำสปาได้เลย เข้าสู่ที่พัก CAPITAL / OLYMPIC PARKTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า บูลเฮ้าส์ – เยี่ยมชมพระราชวังเคียงบ๊อกคุง – พลอยสีม่วง – ซุบเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านผ่านชม “ทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส์)” ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม จากนั้นนำคณะเดินทางเยี่ยมชม ความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี มีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อนอดีตไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี แวะถ่ายรูปด้านหน้า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Chinese Restaurant) ต่อจากนั้นพาท่านชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส หรือ ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วงซึ่งเป็นโรงงานผลิตอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลกจนได้เวลาอันสมควร ระหว่างทางไปสนามบินพาท่าน แวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมาย ให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1 พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!! ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (อุด้ง) 20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ 7C 2201 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน