ทัวร์ญี่ปุ่น โกเบ นารา เกียวโต โตเกียว 7 วัน

31 มี.ค.2552 กรุงเทพฯ – โอซาก้า 21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อ เตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้า ที่ 2 เคาน์เตอร์ D 23.59 น. เหินฟ้าสู่ญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 672

01 เม.ย. 2552 สนามบินคันไซ – โกเบ – ศาลเจ้ามินาโตะกาวะ – พอร์ต ทาวเวอร์ – โอ ซาก้า

– ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเมืองโกเบ เมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ ตั้งอยู่ในจังหวัด เฮียวโงะ ภูมิภาคคันไซ นำท่านชม ศาลเจ้ามินาโตะกาวะ ศาลเจ้าที่ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ มาซะฮิเงะ คุซึโนะกิ ขุนพลมือหนึ่งในสมัยศตวรรษที่ 14 ที่มี ส่วนช่วยกอบกู้ราชอาณาจักร ให้จักรพรรดิ โกะ ไดอะโกะ ปัจจุบันภายในศาลเจ้า ได้มี การจัดแสดงของมีค่า และทรัพย์สมบัติของขุนพลท่านนี้ เอาไว้มากมาย ให้ทุกท่านเดิน ชมตามอัธยาศัย ต่อจากนั้น นำท่านสัมผัสความสูงที่ 108 เมตร ณ พอร์ต ทาวเวอร์ หอคอยชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโกเบได้ ถึง 360 องศา ท่านจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ของเมืองโกเบที่มีความเจริญ และ ทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 12 ปี หลังจากที่เมืองโกเบประสบกับ ภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด ในปี 1995 ซึ่งสร้างความเสียหาย ให้กับชาวบ้านที่นี่ กว่า 500 หลังคาเรือน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโอซาก้า ให้ท่านชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ที่นี่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อันโดด เด่นของเมืองโอซาก้า รอบ ๆ ตัวปราสาท ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณ สร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก .. สมควรแก่เวลา นำท่าน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ใน ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ซึ่งมีสินค้ามากมายภายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ของที่ระลึก กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ เกมส์เพลย์สเตชั่น ซีดีวอล์กแมน และอื่น ๆ อีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ครอส โอซาก้า หรือเทียบเท่า 02 เม.ย. 2552 โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลาทองคินคาคุจิ – วัดคิโย มิสึ –

นั่งรถไฟด่วนชินคันเซน – ฮามามัตสึ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา ชม วัดโทไดจ ิ ซึ่งเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์นี้ สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน และระหว่างทางเดิน สู่วิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับกวาง แสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก .. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมือง เกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเข้าชม ศาลาทอง .. ซึ่งเคยเป็น บ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึผู้โด่งดังในเรื่อง อิ๊คคิวซัง .. ศาลา ทองแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1955 หลังจากที่โดนไฟไหม้ไปเมื่อปี 1950 ซึ่งถอดแบบ จำลองโครงสร้างจากของจริงๆ ในยุคศตวรรษที่ 14 … ตัวอาคารมี 3 ชั้น เป็นเรือนสี ทองทั้งชั้น 2 และ ชั้น 3 รวมไปถึง รูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดของอาคาร ที่ยังเป็น จุดเด่นของ “ศาลาทอง” หลังนี้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว วิหารใหญ่ จากระเบียงแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม และเชิญดื่มน้ำ ศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา ต่อจากนั้นนำท่านสู่ สถานีมิคาวะ-อันโจ ขึ้นรถไฟด่วนชินคันเซน หรือ รถไฟหัว กระสุน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่ฮามามัตสึ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม โอคุระ แอ็กซ์ ซิตี้ หรือเทียบเท่า 03 เม.ย. 2552 ฮามามัตสึ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

– ทะเลสาบยามานะคาโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยัง ได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟ ฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งศาลเจ้า แห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่ สมัยจักรพรรดิเคโคะ ในปี 110 … ใน ส่วนของประตูทางเข้าศาลเจ้า ยังเป็นประตูไม้ที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย และ มีความสูงกว่า 18 เมตร บริเวณด้านบนของประตูยังมีคำจารึกว่า “ซันโกะโคะ ไดอิจิ ซัน” ซึ่งมีความหมายว่า ภูเขาที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศทั้งสาม ได้แก่ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็น 1 ใน 3 ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ “โกะชินโบะคุ” ที่ ยังคงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปีมาแล้ว สามารถวัดเส้นรอบวงได้ ถึง 24 เมตร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย มุ่งหน้าสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยัง ดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ภูเขา ไฟฟูจิถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วง ฤดูหนาวภูเขาแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ซึ่งจะสวยงามเป็นอย่างมาก..จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ ที่พักบริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่ ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น นอกจากท่านจะได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทางแล้ว ชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันอีกว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้มีสุขภาพและ ผิวพรรณที่ดีอีกด้วย

04 เม.ย. 2552 ทะเลสาบยามานะคาโกะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือ ทะเลสาบอาชิ
–นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่หุบเขาโอวาคุดานิ – วัดอาซะกุซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ให้ท่านได้นั่งเรือโจรสลัด ล่อง ทะเลสาบอาชิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาจาก ภูเขาไฟฟูจิใน คราวที่ระเบิดครั้งล่าสุด ให้ทุก ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบที่ถูก รายล้อมด้วยภูเขาตัดกับพื้นน้ำ ต่อจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุ ดานิ .. เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ .. โดยชาว ญี่ปุ่นเชื่อกันว่า หากได้ทานไข่ของที่นี่ ซึ่งต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถันจนเปลือกภายนอก เป็นสีดำเข้าไป 1 ฟอง ทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีก 7 ปี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเจริญทาง เทคโนโลยี ติดอันดับต้น ๆ นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็น วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดง ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้ง ตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ วัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของขลัง ของเล่นโบราณ และ ตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไป ฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว. ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า 05 เม.ย. 2552 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง ตลอด 1 วันเต็มในโตเกียว ** หรือจะเลือกซื้อ

ทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ** – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งใน เมืองโตเกียวตลอด 1 วันเต็ม .. แจกฟรี !! HAND BOOK SHOPPING GUIDE แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผน ที่ประกอบคำอธิบายที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว ให้ท่านได้ ท่องเที่ยวทั่วเมืองโตเกียวอย่างสบายใจ ท่านใดสนใจที่จะซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ เชิญได้ที่ ย่านอาคิฮาบาร่า ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดในเรื่อง ของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริคทาวน์ แต่ถ้าท่านใดสนใจที่จะหา ซื้อเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากร้าน 100 เยน ต้อง ช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ นอกจากนี้ยังมี ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งของคนวัยทำงาน , ย่าน ฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของวัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนว ทางการแต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ หรือแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง **** สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น ก็สามารถ เลือก ซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่ไม่มีกำแพงแห่งอายุ เพียงท่าน ละ 2,600.- บาท (ราคานี้รวมค่ารถในการเดินทาง) เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อ ตลอดทั้งช่วงบ่าย ค่ำ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ให้ท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

06 เม.ย. 2552 โตเกียว – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ ชม วัดนาริตะ ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูง ของลัทธิชินกอน แกะสลัก และถวายโดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ ..วัดแห่งนี้มีผู้มาสักการะ มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี…. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า จากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้า ทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ ของอีกด้วย กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ … ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน นาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 16.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ