ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะใต้คิวชู 6 วัน 4 คืน

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ 16 – 21 มีนาคม 2552
ราคาท่านละ 56,800.- บาท
เด็ก (มีเตียง) 52,500.- บาท
เด็ก (ไม่มีเตียง) 42,500.- บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 8,000 บาท

อัตราค่าบริการ 27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2552
ราคาท่านละ 58,800.- บาท
เด็ก (มีเตียง) 54,300.- บาท
เด็ก (ไม่มีเตียง) 44,300.- บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 8,000 บาท

อัตรานี้รวม – ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ – ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ – ค่าอาหารตามรายการ – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ – ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง – ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าทำหนังสือเดินทาง – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

– ค่า Service Charge 3 % และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารในการขอวีซ่า
– พาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน – รูปถ่าย 2” – 2.5” จำนวน 2 รูป – สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี) – สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี) – ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน นักเรียน และนักศึกษา : ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง 1.บิดา และมารดาจะต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการเขต 2.สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา) 3.ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา 4.การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา ข้าราชการ

จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด