ทัวร์จีน มณฑลกวางสี – กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน บินตรงโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 18,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 17,900.-บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 16,900.-บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 3,500.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตลอดโปรแกรม 2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน 3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 8. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ 9. แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ต่อ วัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน และคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน