ทัวร์ ฮ่องกง – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น 5 วัน 4 คืน (TG)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ติ่มซำ ลูกโตๆเต็มคำ เสริฟพร้อมโจ๊กหอมกรุ่น จากนั้นให้ท่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีฮ่อกงกงหรือย่าน ถนนนาธานจิมซาจุ่ย เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, G2000, BODY SHOP, RED EARTH, GIODANO, ADIDAS, LOUIS VICTON MARK & SPENSOR, ARMANI, FERAGAMO, BALLY ฯลฯ ให้ท่านช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย  อิสระอาหารกลางวัน – เย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ สำหรับท่านที่ซื้อ ตั๋วดิสนีย์แลนด์ หรือ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค นำท่านไปสนุกกับ เครื่องเล่น) 17.00 น. กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายที่จุดนัดพบ ณ บริเวณล็อบบี้โรงแรม และนำท่านเดิน ทางสู่สนามบินฮ่องกง 19.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG8109 (16 Apr) / TG8089 (17 Apr) /บริการ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 21.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดย สวัสดิภาพ รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ