ทัวร์ ฮ่องกง – มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

วันที่แรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – Symphony of light – Ladies Market 11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 Row T ประตู 9 สายการบิน Emirates โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 13.20 น. พร้อมแล้วออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินEmirates เที่ยวบินที่ EK 384 พร้อมรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 17.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก๊ก เกาะฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมรับสัมภาระ นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทาง ไฮเวย์อันทันสมัยผ่านชม สะพานแขวนซิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก สู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจของเกาะฮ่องกง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการ แสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปปิ้งถนนนาทาน หรือ เลดี้มาเก็ต เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่นเสื้อผ้า, รองเท้า , กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอม หรือของเล่นเด็ก ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, GIODANO,DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ สู่ที่พักโรงแรม Panda Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง มาเก๊า –โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้ สแควร์ – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Venetian -ฮ่องกง

เช้า บริการอาหารเช้าสไตล์ ฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่นขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอรี่ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์พอล (St. Paul’s) สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหลังคงเหลือเพียงประตูหน้าและบันได ทางเข้าเท่านั้น ปัจจุบันได้รับการเสนอชื่อแก่องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นให้เวลาทุกท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ย่านการค้า เซนาโด้สแควร์ (Senado Square)โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล และถ่ายรูปเห็นที่ระลึกจากนั้นเยี่ยมชม Venetian Macau Resort สัมผัสโรงแรมคาสิโนหรูแห่งใหม่ ที่หาดูจากโรงแรมที่ไหนไม่ได้ ล่องเรือกอนโดลา แดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ได้ตามชอบใจ (ล่องเรือกอนโดลาราคาประมาณ 120 เหรียญฮ่องกง/ต่อท่าน/ต่อรอบ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) และสิ่งอำนวยความสะดวก มากมาย อยู่ในเครือลาสเวกัส ใหม่ล่าสุดของมาเก๊า ท่านสามารถช้อปปิ้ง ที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้า 300 กว่าร้านค้ากับสินค้า แบรนด์เนม ซึ่งให้บรรยากาศ เหมือนเดินอยู่ร้านค้าใจกลางยุโรป ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษอาหารโปรตุเกสเสริฟพร้อมกับไวน์แดง) หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยเรือเฟอรี่จากนั้นนำเข้าสู่ที่พักให้ท่านได้พักผ่อน ตามอัธยาศัย สู่ที่พักโรงแรม Panda Kowloon Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วิคตอเรียพีค – รีเพลาส์เบย์ – ร้านจิวเวอรี่ – ช๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย

เช้า บริการอาหารเช้าสไตล์ ฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ นำท่านสู่จุดชมวิว วิว วิคตอเรียพีค เพื่อชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อยังที่ชายหาดน้ำตื่น Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าว มีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอรี่ขึ้นชื่อของฮ่องกง เพื่อให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนที่ท่านรัก เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย ถนนนาธานท่านจะได้พบกับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK & SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 21.40 น. พร้อมแล้วอำลาเกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK 385 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน)

23.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…