ทัวร์ มุกดาหาร สะหวันเขต เริ่มที่ มุกดาหาร พัก มุกดาหาร แกรนด์

รายการที่ 1 แพคเกจ มุกดาหาร – สวันเขต (สปป.ลาว) 3 วัน 2 คืนท่องเที่ยวแขวงสวันเขต (สปป.ลาว) พักมุกดาหารแกรนด์

กำหนด 1 มิถุนายน – 25 ธันวาคม 2552

วันแรก เข้าที่พัก โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ รับประทานอาหารเช้า

วันที่สอง ท่องเที่ยวเมืองสวันเขต (สปป.ลาว) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว นมัสการพระธาตุอิงฮัง , ช้อปปิ้งตลาดสะหวันไซ , พิพิธภัณฑ์กระดูกไดโนเสาร์ , แหล่งหัตถกรรมทอผ้า , วิถีวัฒนธรรม และอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

วันที่สาม เช็คเอาท์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

อัตราค่าบริการท่านละ 2,900 บาท (สำหรับผู้เดินทางชาวไทย 6 ท่าน)

อัตรานี้รวม ที่พักมุกดาหารแกรนด์ ห้อง Superior Room 2 คืน , อาหารเช้า 2 มื้อ , กลางวัน 1 มื้อ , เย็น 1 มื้อ ,
นำเที่ยวแขวงสวันเขต 1 วัน (รวมค่าบัตรผ่านแดน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเหยียบแผ่นดินค่าเข้าชม,พาหนะ)