ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน CI

อัตราค่าบริการนี้รวม:

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นคนต่างด้าว ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)