จ.ราชบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว ราชบุรี สวนผึ้ง ที่พัก โรงแรม รีสอรืท กอล์ฟ สนามกอล์ฟ กรีนฟี คำขวัญ


คำขวัญประจำจังหวัด

คนสวายโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน

เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

ข้อมูลทั่วไป

ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด

สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า

จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนา เข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐม หรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ

ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง

ราชบุรีในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถักจักสาน ถ้ำธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้ายทายการมาเยือน

ของผู้คนจากทุกมุมโลก

จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและกิ่งอำเภอบ้านคา อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม

ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศพม่า

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 7659-60, 0 3233 7890 เทศบาลเมืองราชบุรี โทร. 0 3233 7075, 0 3233 7076, โทร. 0 3233 7688, 0 3233 7134 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี โทร. 0 3232 1826-8 โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 7999 โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร. 0 3236 4496-8 สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 3231 5494-6, 0 3233 7212 สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง โทร. 0 3239 5111 สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านคา โทร. 0 3222 8573 ที่ทำการไปรษณีย์ โทร. 0 3233 7385, 0 3233 7168 สถานีเดินรถประจำทางปรับอากาศ โทร. 0 3232 2776, 0 3232 5152 โทร. 0 3233 8276, 0 3233 8439 บริษัท ราชบุรี กลุ่ม 76 จำกัด โทร. 0 3233 8439, 0 3233 8276 สถานีรถไฟราชบุรี โทร. 0 3233 7002 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155