กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – ฮอยอัน – ดานัง – กรุงเทพฯ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินพีบี แอร์

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 18,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 17,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม ) ท่านละ 16,900 บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,600 บาท พัก 4 ดาว เพิ่ม 1,000 บาท หมายเหตุ : สำหรับคณะจอยทัวร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากกรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่อง กรุงเทพฯ – ดานัง – กรุงเทพฯ โดยสายการบินพีบี แอร์ (รวมภาษีสนามบิน ไทย และเวียตนามเรียบร้อยแล้ว) -โรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน (พักห้องคู่) -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ -บริการน้ำ และผ้าเย็น ตลอดรายการ -ค่าล่องเรือแม่น้ำหอม พร้อมชมดนตรีพื้นเมืองบนเรือ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย Thai passport ได้รับการยกเว้นวี ซ่า) -ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา -ค่าทิปพนักงานต่าง ๆ -ค่าภาษีมูลค่าเพื่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศเวียตนาม (สำหรับคนไทย)

– หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง