White Orchid Cruise ล่องเรือ เส้นทาง กรุงเทพ อยุธยา

รายการที่ 1
ทัวร์อยุธยาประจำวัน โปรแกรม 2 เดินทางไปโดยรถ – กลับโดยเรือไวท์ ออร์คิด

กำหนดการเดินทาง บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2554

07.30น. เช็คอินที่ เคาน์เตอร์ไวท์ ออร์คิด ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่ พระยา

08.00น. รถออกจาก ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

09.00น. ถึง พระราชวังบางปะอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา

เป็นราชธานี เป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป

10.30น. เข้าสู่อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานถึง 417 ปี

ความสวยสดงดงามของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพัง อันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้น การนำชมจึงนำชมทั้งสถานที่ที่ปรักหักพัง และสถานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลาย – วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย – พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด – วัดพระศรีสรรเพชญ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา ซึ่งพื้นที่วัดเดิมเป็นที่ตั้งของพระราชมณเฑียรอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ และเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยา เกือบทุกพระองค์ – วิหารพระมงคลบพิตร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่ง ในประเทศไทย(ปัจจุบันเป็นสีทอง) สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดฯให้ก่อมณฑปสวมไว้ ครั้นถึงแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปเกิดไฟไหม้เพราะอสุนีบาตทำให้ส่วนบนของพระมงคลบพิตรเสียหายจึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่ แปลงเป็นวิหารแทน เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกไฟไหม้ แต่ได้รับการปฏิสังขรณืขึ้นใหม่ – วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ จึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม และพระพุทธรูปแกะสลักจากหินเขียว อายุนับพันปี ซึ่งทั้งสององค์นี้นับเป็นศิลปะที่ล้ำค่า

12.30น. ออกจากวัดหน้าพระเมรุ เพื่อไปลง เรือไวท์ ออร์คิด ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี

อาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย–ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล อาหารรสเลิศกับบรรยากาศการล่องเรือที่หรูหรา คือ ความประทับใจ บ่าย – บริการ ชา กาแฟ ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยายามที่ผ่านสายตา จากเรือไวท์ ออร์คิดที่มีมุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ – เข้าสู่เมืองผ่าน พระบรมมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี

15.45น. (โดยประมาณ)ถึงท่าเทียบเรือที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ตลอดการเดินทาง

มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์และสถานที่ต่างๆที่ได้ชม การเดินทางในลักษณะนี้เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าคุ้มเวลาที่สุด การนำเสนอสถานที่อันเป็นโบราณสถานนั้นได้เลือกสรรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ เป็นการย้อนอดีตให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ผนวกกับการล่องเรือตามแม่น้ำชมธรรมชาติ นับเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่น่าภูมิใจและเป็นการรู้จักเมืองไทยโดยสถานที่จริง เป็นโปรแกรมหนึ่งที่รวบรวมสิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่ต้องการสัมผัส การพักผ่อนและ การบันทึกด้วยภาพไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุด


ราคา :
ค่าบริการล่องเรือ ไวท์ออร์คิด กรุงเทพ – อยุธยา ท่านละ

ผู้ใหญ่ 1,900 บาท ต่อท่าน
เด็ก (อายุ 4-10 ปี) 1,400 บาท ต่อท่าน

อัตรานี้รวม

+ ค่าเข้าชมต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม + รถโค้ช + มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ + อาหารบุฟเฟ่ต์ + ค่าเรือ ไวท์ออร์คิด ** รถ รับและส่ง โรงแรมในเขตเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สามารถรับได้ (โปรดสอบถาม) ** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **