RISING GANGWON ชุนชอน – เกาะนามิ – เมาท์โซรัค – โอแดซาน เทศกาลกุหลาบและลิลลี่เอเวอร์แลนด์ – โซล

วันแรก กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (อินชอน) 20.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เช็คอินกรุ๊ปเคาน์เตอร์ L เจ้าหน้าที่พร้อมคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ท่าน

22.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ OZ742 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง คังวันโด – วัดนักซาน – อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค ชินฮันซา – อุทยานแห่งชาติโอแดซาน 05.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ รถโค้ชลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา, หุบเขาและลำธารผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด สู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถ หรือเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่เปิดคลอเบาๆ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วย พุลโกกิ หมูที่ผ่านการหมักจนได้ที่นำมาผัดคลุกเคล้ากับผักกะหล่ำ หอมหัวใหญ่ และปรุงรสออกหวานเล็กน้อย รับประทานกับข้าวพร้อมเครื่องเคียงหลากชนิด บ่าย นำท่านสู่วัดนักซาน วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์มหึหา ซึ่งประทับยืนเด่นเป็นสง่า หันหน้าสู่ทะเลตะวันออกเพื่อปกป้องชาวเกาหลีตามความเชื่อแต่โบราณ ชมวิวที่ศาลาอุยซางแด ซึ่งชาวเกาหลีนิยมมาชมแสงแรกของปีในวันขึ้นปีใหม่ที่ศาลาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค ชมความงามของขุนเขา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เข้าสู่เขต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า ไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครอง จากนั้นนำท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติโอแดซาน ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาแทเบ็กครอบคลุมพื้นที่เมืองเพียงชางและเมืองฮองชอน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 298.8 ตารางกิโลเมตร ยอดที่สูงที่สุดคือยอดพีโรบอง ความสูงถึง 1.563 กิโลเมตร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ODAESAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โอแดซาน – เกาะนามิ “Winter Love Song” – อิเตวอน – ดิวตี้ฟรี เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (3) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน “เมืองแห่งทะเลสาบ” มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด นำท่านลงเรือสู่เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร ถ่ายรูปกับทิวทัศน์สวยงามตามอัธยาศัย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู หม้อไฟร้อนที่ประกอบไปด้วยผักหลากชนิดหมูหั่นสไลด์เป็นชิ้นบางๆ ปรุงรส รับประทานกับข้าวพร้อมเครื่องเคียงหลากชนิด บ่าย เดินทางเข้าสู่กรุงโซลจนกระทั่งเดินทางถึงกรุงโซล นำท่านช้อปปิ้งที่“อิเตวอน” แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นถนนนานาชาติของกรุงโซล เต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งที่คนพื้นเมืองเองก็ชื่นชอบ เพราะตลอดถนนอิเตวอนที่ยาวกว่า 1.5 กม.นั้น เต็มไปด้วยสินค้าให้เลือกมากมายโดยเฉพาะเครื่องหนัง ที่นี่ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเรียกลูกค้าเข้าร้านของแต่ละคน และสรรหาเครื่องหนังเลียนแบบดังๆ อาทิ หลุยส์วิตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม่, ชาแนล, กุชชี่ รวมทั้งของที่ระลึกอีกมากมายจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ห้าง ดงฮวาดิวตี้ฟรี ฟรี!! ของที่ระลึกจากทางห้างทุกท่าน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) บริการท่านด้วย คาลบี้ หมูแผ่นโตที่หมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านจนสุกแล้วตัดเป็นชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และข้าวสวยโดยห่อเป็นคำๆ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดใหญ่สีเขียวสดแก้เลี่ยน

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก SOFITEL AMBASSADOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – เคียงบ็อก –เทศกาลกุหลาบและลิลลี่เอเวอร์แลนด์ – ทงเดมุน เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (6) หลังอาหารนำท่านชมเมืองหลวง “กรุงโซล” เที่ยวชมเมืองหลวงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 11 ล้านคน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วผ่านชม “บลูเฮ้าส์” บ้านพักของประธานาธิบดีจากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสถานที่รวบรวมและจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี ในอดีตตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม มาไว้ให้ได้ชมและรู้จักชาวเกาหลีในเวลาอันจำกัด จากนั้นชมพระราชวังเคียงบ็อก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของ เกาหลี ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมาย อาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (7) บริการท่านด้วยอาหารบำรุงสุขภาพ “ไก่ตุ๋นโสม” ซึ่งเสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาดควักเครื่องในออกแล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก๋ากี้,พุทราจีน และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนท่านสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซจู” ซึ่งจะทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น (สำหรับท่านที่ชื่นชอบ) บ่าย นำท่านเดินทางสู่“เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ“ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 13 ปีมาแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น จากนั้นเชิญท่านถ่ายภาพกับดอกกุหลาบ (มิ.ย.) และลิลลี่ (ก.ค.-ส.ค.) หลากสีสัน ซึ่งแข่งกันชูช่อไสวในบริเวณสวนดอกไม้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร BIG 5 สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีถึง 5 อย่าง แล้วนำท่านเดินทางกลับกรุงโซล พาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดขายส่งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย “ตลาดทงเดมุน” แหล่งรวมเสื้อผ้าทั้งของเด็ก, สตรี, บุรุษ, สูท, เนคไท,ผ้าพันคอตลอดจนเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่นกระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับต่างๆ ระวัง !! ท่านจะเพลินเพลินกับการเดินเข้าตึกโน้นออกตึกนี้จนอาจลืมเวลานัดหมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) บริการท่านด้วยเทปันยากิ หมูหั่นชิ้นลูกเต๋า ผัดคลุกเคล้ากับถั่วงอกเกาหลีเส้นยาวขาวอวบสวย ผสมซอส

นำท่านเข้าที่พัก SOFITEL AMBASSADOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ศูนย์โสม – อเมทิส – เมียงดง – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (9) จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์โสมซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่โรงงาน “อเมทิส” หรือพลอยสีม่วงซึ่งคนเกาหลีเชื่อว่าถ้าใส่ติดตัวแล้วจะมีแต่ความโชคดีจากนั้นนำท่านต่อด้วยการช้อปปิ้งแบบสุดๆ ทั้งราคาและสินค้าที่ย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า แฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี, รองเท้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี ACCESSORIES ต่างๆ พบกับความแปลกใหม่ของการช้อปปิ้งในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (10) อิ่มอร่อยกับ Dakkalbi อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนเกาหลีมีชื่อเสียงมากที่สุดที่เมืองชุนชอน จากนั้นเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางนำท่านแวะช้อปปิ้งขนม ลูกอมพื้นเมืองเกาหลี รวมทั้ง กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสูญญากาศ และของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นการส่งท้ายเพื่อละลายเงินวอน 17.30 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OZ741 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ