PROMOTION นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน

วันแรกของการเดินทาง ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ ( L , D ) 05.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวก 06.00 น. เดินทางโดยรถปรับอากาศไป อ. อรัญประเทศ จ สระแก้ว 09.30 น. อรัญประเทศ จ. สระแก้วเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ชายแดนปอยเปต ไทย – กัมพูชา ผ่านพิธีการ ตรวจคนออกนอกเมืองเข้าประเทศกัมพูชาตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง152 กม. เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร………………………………… จ. บันเตียเมียนเจย 15.00 น. เสียมเรียบเข้าโรงแรม ที่พักระดับมาตรฐาน………………………….ไปสักการะองค์เจ๊กองค์จอมพระพุทธรูป ที่ศักดิ์สิทธิ์และสวนสาธารณะ สมเด็จฮุนเซนและชมรอบ ๆ เมืองเสียมเรียบ 16.00น. โตนเลสาบ ( TONLE SARP ) ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นแหล่งปลาชุกชุม ที่ทำรายได้เลี้ยงคนทั้งประเทศ นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านแห่งนี้ ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ยังทะเลสาบแห่งนี้ เย็น เข้าโรงแรม ที่พักระดับมาตรฐาน…………………………. ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ครัวไทย เรสเตอรองก์

วันที่สองของการเดินทาง บันทายสรี – บันทายสำเหร่ – ตาพรม – นครธม -นครวัด -พนมบาเค็ง ( B , L , D )
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. บันทายสรี ( BANTEAY SREY ) หรือชื่อเดิมว่า”อิศวรปุระ” ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก สร้างขึ้นประมาณพ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะ เสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัดก็ตาม สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลวยสวยงาม “รัตนชาติศิลปะแห่งขอม” บันทายสำเหร่ ( BANTEAY SAMREI ) เทวสถานไวษณนิกาย สร้างขึ้นในรัชสมัย พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย ชมเสาประดับผนังที่มี การแกะสลักลายเทพพนม ลักษณะเป็นบุคคลเล็ก ๆ ท่าร่ายรำแทรกอยู่บนก้านต่อดอกและมีลายใบไม้โดยรอบเสาประดับกรอบประตูทำเป็นแปดเหลี่ยมมีวงแหวนลายใบไม้เล็กประดับ ตาพรหม ( TA PROHM ) สร้าง ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวาย พระราชมารดา ตามแบบเขมรยุคสุดท้ายชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ความยิ่งใหญ่ของพลังธรรมชาติเหนือพลังของมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดรอบปราสาทไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เมืองนครธมรอยยิ้มบายน ( ANGKOR THOM ) เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงขอม พ.ศ. 1450 – 1800 เชื่อกันว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ก่อนที่พบหลักฐานสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมือง แห่งนี้เป็นเมืองใหญ่ เรียกรวมว่า นครธม ซึ่งความจริงแล้ว ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะกัน ก่อนเดินทางเข้ามืองนครธม ให้ท่านได้ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลักรูปเทวดาอสูร ฝั่งละ 54 องค์ (ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์ (ตน) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล บายน ( BAYON ) สร้างปีค.ศ.1200รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อนเป็นรูปหน้าคนยิ้ม เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 21 หน้า 54ปรางค์เรียกว่ารอยยิ้มแบบบายน หมายถึง พรหมวิหารส ี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นครวัด ( ANGKOR WAT )สร้างศตวรรษที่12(พ.ศ.1650 -1658)สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุโลกโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัยและสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักของกองทัพสยามหรือเสียมกุกภาพสลักกวนเกษียรสมุทรภาพจำหลักของนางอัปสรามากกว่า 1,635 นาง เขาพนมบาแค็ง (PHNOM BAKENG) ซึ่งปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 สมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่นี่เป็นศูนย์กลางเมือง บนเขาพนมบาแค็งนี้เป็น เทวสถานจากพื้นราบ บนยอดเขาเป็นปราสาท ขึ้นไป15ชั้น บนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง 5 ชั้นเป็น จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / พร้อมชมโชว์นาฎศิลป์เขมร

วันที่สามของการเดินทาง วัดใหม่ – ช้อปปิ้งตลาดปซาจ๊ะ -ปอยเปต ( B , L )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.00 น. วัดใหม่ ( WAT MAI ) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมัยที่การสู้รบกับชาวเขมรแดงในยุคของพอลพต ตลาดปซาจ๊ะ ซื้อของฝากและของที่ระลึกเช่น ปลากรอบ,หินแกะสลัก 12.00น. เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร………………………………. จ. บันเตียเมียนเจย 15.30 น. ปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชาเข้าประเทศไทย 17.00 น. กลับกรุงเทพมหานครโดยรถปรับอากาศ

20.30 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ