Metadee Resort เมธาดี รีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท กะตะ ภูเก็ต

หมายเหตุ : สำหรับครอบครัว : • ไม่คิดค่าบริการสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง)

แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้าในอัตราเด็ก ราคา 250 บาทต่อท่าน

บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน : รถตู้ส่วนตัว 1,000 บาทต่อเที่ยว (ไม่เกิน 3 ท่าน)