Chiang Mai Plaza Hotel โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมือง เชียงใหม่

หมายเหตุ :

มื้ออาหาร พิเศษ (บังคับ) กาล่าดินเนอร์ : • New Year Cocktail 31 ธันวาคม  ผู้ใหญ่ 1,800 บาท เด็กอายุ  2-12 ปี 800 บาท บริการ รับ – ส่ง สนามบิน :

• สนามบิน – โรงแรม ผู้ใหญ่ 120 บาท/ท่าน/เที่ยว เด็ก 60 บาท/ท่าน/เที่ยว

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก: เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม. สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่ม (เด็กพักได้ไม่เกิน 1 ท่าน / ห้อง).