ไร่ทองสมบูรณ์ แพคเกจทัวร์ ไร่ทองสมบูรณ์ 2 วัน 1 คืน พร้อมรถรับ – ส่ง

วันแรก กรุงเทพฯ – ไร่ทองสมบูรณ์

07.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ( ดินแดง) เดินทางสู่ ไร่ทองสมบูรณ์ 11.30 น. ถึงไร่ทองสมบูรณ์ อิสระให้ท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือ ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ของไร่ทองสมบูรณ์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น


วันที่สอง ไร่ทองสมบูรณ์ – กรุงเทพฯ
08.00 – รับประทานอาหารเช้า อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ของไร่ทองสมบูรณ์ 10.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะช้อปปิ้ง ตลาดผลไม้กลางดง แวะรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

จอยทัวร์หรือเฉพาะคณะ 6 ท่านขึ้นไป ที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมบัตรเครื่องเล่น 6 ใบ และอาหาร 2 มื้อ (เย็น,เช้า)

ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,850 บาท

เด็ก 5 – 9 ขวบ ท่านละ 2,550 บาท
เด็ก 0 – 4 ขวบ ฟรี

ที่พัก :

บังกะโล พักได้ 2 – 4 ท่าน คาราวานเกวียน พักได้ 5 – 6 ท่าน (พัดลม) กระโจมอินเดี้ยนหลังเล็ก พักได้ 3 ท่าน กระโจมอินเดี้ยนหลังกลาง พักได้ 6 ท่าน กระโจมอินเดี้ยนหลังใหญ่ พักได้ 8 ท่าน เมืองคาวบอย พักได้ 4 ท่าน สวีทเกวียน พักได้ 2 ท่าน แคมเปอร์ พักได้ 4 ท่าน

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เลือกพักคาราวานเกวียน จะได้รับบัตรเครื่องเล่น 8 อย่าง

อาหารพิเศษสุด:

มื้อเย็น : อาหารไทย
มื้อเช้า : ABF
เครื่องเล่นประกอบด้วย : ขี่ม้า , ถ่ายรูปสไตล์อินเดี้ยน คาวบอย , ขี่วัว RODEEO จักรกล , ATV, GO CART , MINI GOCART , CART-CROSS,LUGE , FLYING FOX , LOG RIDE , BUMPER , BOAT กระเช้าลอยฟ้า

, รถยักกี้ , ดายสเลส , โรลริ่งบอล (สามารถเลือกเล่นได้ 6 อย่าง)

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **