ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (BR) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – อุทยานฯ เย่หลิ่ว ตึกไทเป101 – วัดพระถังซัมจั๋ง – ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ – อุทยานฯอาหลีซัน – นั่งรถไฟหัวจรวด

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ไทเป – ตึกไทเป101 (- / – /D) 10.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินอีว่า แอร์เวย์ 12.15 น. เดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบิน BR212 16.55 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบิน เจียงไคเช็ค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เย็น รับประทานอาหารเย็น จากนั้น นำท่านสู่ตึกที่สูงที่สุดในโลก ตึกไทเป101 มีความสูงถึง508เมตร บริเวณที่ตั้งของตึก นี้ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งแห่งใหม่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช็อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบ แห่ง บริเวณนี้เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวันเปรียบเสมือน เจียซาจุ้ย ของ ฮ่องกง หรือ สยามสแควร์ ของกรุงเทพ เลยทีเดียว เดินทางต่อเพื่อเข้าพักที่ Brother hotel ตามอัธยาศัยหรือสำหรับท่านที่ยังไม่เหน็ดเหนื่อย จากการเดินทางยังสามารถไปเดินซื้อหาของฝากที่ถูกใจตามไนท์มาร์เก็ต ต่างๆ ซึ่งมีมากมายหลายแห่งรอบกรุงไทเป

วันที่สอง ไทเป – กู้กง – จงเลี่ยฉือ – สถานรำลึกเจียงไคเช็ค – ไถจง – ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต (B/L/D) เช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ เดินทางเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กู้กง” ชมโบราณวัตถุล้ำค่าต่างๆ กว่า 620,000 ชิ้น ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี และได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก ประธานาธิบดีเจียงไค เช็คได้นำมาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุกๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่ มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี จากนั้นนำท่านไปยังอนุสาวรีย์วีรชน “จงเลี่ยฉือ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนในสมัยปฏิวัติล้ม ระบอบแมนจู สมัยรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นเรื่อยมาถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ชมทหารที่ประจำการเพื่อเคารพต่อดวง วิญญาณของวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ ผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมงซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของการชมสถานที่นี้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางเยี่ยมชมจัตุรัสหินอ่อนเจียงไคเช็ค ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่ หาดูได้ยาก เรียนรู้ประวัติศาสตร์เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นความรู้อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกประธานาธิบดีเจียง ไคเช็คซึ่งเป็นบุคคลที่ความสำคัญต่อประเทศไต้หวัน จากนั้นเดินทางสู่เมืองไทจง เมืองที่ความสำคัญเป็นอันดับสามของ ไต้หวันและจะเข้าพัก เย็น รับประทานอาหารคํ่าที่ โรงแรมหรู ทำเลดีเยี่ยม NATIONAL HOTEL พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ

เดินช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ตลาดไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม ไทจง – ผู่หลี่ – ซันมูนเลค – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมชน 9 เผ่า- พักอาหลีซัน (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองผู่หลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมายโดยจะนำท่าน นมัสการ พระอัฐิ ของพระถังซำจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซำจั๋ง จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบู๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปํญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยในระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนยภาพอัน งดงามของทะเลสาปสุริยันจันทรา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านไปยัง สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า

เย็น รับประทานอาหารคํ่า จากนั้นเดินทางไปยังอุทยานฯอาหลีซัน เข้าพักที่Alisan House หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อารีซัน – เกาสง – อ่าวซีจือ – อดีตที่ทำงานของสถานทูตอังกฤษ – ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ -ไนท์มาร์เก็ตลิ่วเหอ (B/L/D) เช้า หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในอุทยาน ฯ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินสู่เมือง เมืองเกาสง ชมอ่าวซีจือและอดีตสถานทูตอังกฤษ

เย็น นำท่านเข้าพักและรับประทานอาหารคํ่าที่ China trust KHHนำท่านลงเรือเพื่อเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของเมืองเกาสงก็คือ แม่นํ้าอ้ายเหอ รอบๆแม่นํ้ายังประดับประดาด้วยแสงไฟขนาดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาล วันชาติจะมีการแสดงแสงสีเสียงด้วย

วันที่ห้า เกาสง- วัดฝัวกัวซัน – รถไฟหัวจรวด – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – อุทยานฯเย่หลิ่ว – ตลาดซีเหมินติง – กรุงเทพฯ (B/L/D) เช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว จากนั้น เยี่ยมชม พุทธสถานฝัวกัวซัน วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน โดยเฉพาะ การประกอบธรรม มีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแล้วภายในตัว วัดยังมีการก่อสร้างโบสถ์ที่สวยงามและรูปปั้นพระอรหันต์เป็นร้อยองค์ นำท่านไปยังสถานีรถไฟ เพื่อจะขึ้นรถไฟหัวจรวดเดินทางสู่เมืองไทเป ซึ่งรถไฟประเภทนี้เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อต้นปีนี้เอง สามารถเพิ่มความเร็วถึง สามร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้น นำท่านไปยัง เมืองจีหลง ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวันเพื่อ นำท่านมานมัสการเยี่ยมชมเจ้าแม่กวนอิมซึ่งตั้งตระงาดอยู่กลางสวนสาธารณะจงเจิ้ง ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yehliu Park) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันมีลักษณะพื้นที่เป็น แหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนั้าทะเลและลมทะเลทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาชม ทีเดียว โดยเฉพาะ หินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นำท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง แหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ริมชายทะเล และชื่นชมทิวทัศน์อาทิตย์ยามเย็น หลังจากรับประทานอาหารคํ่าแล้วเดินทางสู่ สนามบิน 22.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน อีว่า แอร์เวย์ BR61

01.25 น ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ