โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ Wangna Theater

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนพ่อของแผ่นดิน เป็นการแสดงโขนกลางแจ้ง บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถพระแก้ววังหน้า สัมผัสบรรยากาศของพระราชวังเดิมยามค่ำคืน โดยนักแสดงและ วงปี่พาทย์วังหน้าของสถาบัน ซึ่งบรรเลงจากโขน ตอนศึกมัยราพณ์ครบครัน ประกอบฉาก แสง สี ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามเนื้อเรื่องซึ่งแสดงถึง พระมหากษัตริย์ทรงปกครองแผ่นดินโดยใช้ทศพิธราชธรรม 18,25 พฤศจิกายน 19,26 ธันวาคม 2,9,16,23 ธันวาคม 3,10,17,24 ธันวาคม รอบเวลา 18.30 น. ณ ลานหน้าพระอุโบสถ

     พระแก้ววังหน้า

200 บาท 300 บาท 500 บาท

800 บาท