โตเกียว โอซาก้า นาริตะ 7 วัน 4 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ 19.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ( ผู้โดยสารขาออก ) เพื่อเตรียมตัว เดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบิน ไทย ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ C 22.10 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 640

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง นาริตะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

06.20 น. เดินทางสู่ สนามบิน นาริตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย แล้ว นำท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคน ต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด “Pirates of the Caribbean” นำชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ “Western River Railroad” ปีนบ้าน ต้นไม้ “SwissFamilyTreehouse” สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกับ “Splash Moutain” นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน “Critter Country” กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) บ่าย ให้ท่านได้สนุกต่อกับการเข้าชมบ้านผีสิง “Hunted Mansion” อันน่ากลัว หรือเลือก มุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “Toon Town” กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie House” บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้านต้นไม้ ของ ชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน “Tomorrowland” สนุก สุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบ สบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุด ของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้นช้อปปิ้ง กับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง “World Bazaar” สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญ อันดับหนึ่ง ของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็น พัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่น เดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย เป็นต้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL (โตเกียว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุซะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ฟูจิเทน สกี – คาวากูชิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับ ของพระจักรพรรดิและพระ ราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่ว ประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมาและคูน้ำ สมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเที่ยว ชม “วัดอาซากุสะ” หรือ “วัดเซ็นโซจิ” วัดที่เหล่า โชกุนและซามูไรให้ความ เลื่อมใสศรัทธาเป็น อย่างมากในอดีต กราบนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ประดิษฐานใน วิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง” (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนา กามิเสะ” ถนน ร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ, ตุ๊กตา แมวกวัก ดาบ ซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอา ซากุสะ ก็สามารถ หาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือ เกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับการ สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่น เชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้าม สำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่า สามร้อยปีมาแล้ว นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพ อากาศเอื้ออำนวย) (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชม ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “ ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท ” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดู หนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ หรือจะเลือกนั่งกระเช้าขึ้น ไปยังด้านบนลานสกีแล้วสกีลงมาด้านล่าง หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชั่น เก็บภาพแห่งความ ประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง ชมทัศนียภาพอันสวยงามในแบบ พานอรามาของภูเขาไฟฟูจิ พร้อมสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ (รวมค่าเข้าลานสกี และค่าเช่ากระดานเลื่อนหิมะ ( SNOW SLED ) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก POPURA HOTEL (คาวากูชิโกะ)

หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ทะเลสาบฮามานะ – รถไฟชินคันเซ็น – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบอันเป็น แหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ ที่สุด อิสระกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลา ไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับทะเลสาบฮามานะ จานั้น นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถสู่การนั่งรถไฟ “ชินคันเซน” รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่นและเคยได้ ชื่อว่า “วิ่งเร็วที่สุดในโลก” ด้วย นำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (สถานีรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ลูกค้าเป็นสำคัญ) โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียง ปีละ 36 วินาทีเท่านั้น กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ชมความสวยงาม ของ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมา วางเรียงกัน และ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกแห่งหนึ่ง นำท่านนมัสการสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบ ความสำเร็จสาม ด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเกียว โตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนม ญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ฯลฯ ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้เช่นกัน จากนั้น นำ ท่านชม “ศาลเจ้าเฮย์อัน” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 1,100 ปีของเมือง เกียวโต โดดเด่นด้วย สถาปัตกรรม สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

NEW MIYAKO KYOTO HOTEL (เกียวโต) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ชม “เมืองเกียวโต” เมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,000 ปี นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของ โช กุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับ การดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วย สีทองส่องประกายระยับ ยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำ อีกหนึ่ง หลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาท และบรรยากาศโดยรอบ จากนั้น นำ ท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ” นำท่านสักการะ “พระแม่โพสภ”และ “เทพ จิ้งจอก” (Kitsune) ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น “ฑูตสวรรค์” ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวง สวรรค์ลงมา ยังโลกมนุษย์ ตื่นตากับรูปปั้นของ “เทพจิ้งจอง” ที่มีจำนวนมากมาย แล้ว นำท่านชมพร้อม บันทึกภาพความงามของ “โทริอิ” ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของ ศาลเจ้า ที่มีความมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบน เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นฉากของภาพยนตร์ เรื่อง Memories of Geisha ที่ “ซายูริ” นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมหวังในความ ปรารถนา กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้ มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพง หินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกัน การรุกรานจากข้าศึก จนได้เวลา อันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมือง โอซาก้า เพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือก มากมายหลากหลายสีสัน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL (โอซาก้า) หรือเทียบเท่า

วันที่หก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งริงกุเอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” สนุกตื่นเต้น เร้าใจไปกับเครื่องเล่น นานาชนิดที่ท่าน จะประทับใจไม่รู้ลืม นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก อันยิ่งใหญ่ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับ ไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค” นั่งรถซีมูเลเตอร์ย้อนเวลาหา อดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จากเรื่อง “แบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่า สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้าน เยน (เฉพาะจอว์) และยังมีฉากจำลองของเมืองนิวยอร์ค พบเบื้องหลังการถ่ายทำ ภาพยนตร์สามมิติ “อีที” กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) บ่าย สนุกกันต่อกับเครื่องเล่นสุดฮอท “สไปร์เดอร์แมน เดอะไรด์” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ ความมันส์ให้ท่านมา ร่วมกันค้นหาความลับของ “ไอ้แมงมุม” กับเครื่องเล่นแบบ 4 D ที่ สมจริงเหมือนท่าน หลุดเข้าไปอยู่ใน โลกการ์ตูน ร่วมผจญภัยกับไอ้แมงมุม ต่อสู้กับ เหล่าวายร้าย ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สัมผัสได้ ต่างจากเครื่องเล่นอื่นๆ ที่ท่านได้เคย สัมผัสมา นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน ดังๆ ของค่าย ยูนิเวอร์แซล อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ ท่านได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึกและสนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับตั๋วเต็มวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ “ริงกุ เอ้าท์เล็ต” แหล่ง รวมสินค้านำเข้าและสินค้าญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด และให้ ท่านได้ช้อปปิ้ง ต่อที่ “เอออน ช้อปปิ้ง พลาซ่า ” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้า ที่มีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และเลือกซื้อ” สินค้าที่สามารถเป็นของฝากคนทางบ้าน ได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) 01.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

05.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า