แอฟริกาใต้ 8 วัน เคปทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก – ซันซิตี้ – พรีทอเรีย พักโรงแรม เดอะพาเลซ

วันแรก   กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิร์ก
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้า 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย

วันที่สอง โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ช้อปปิ้งที่วอเตอร์ฟร้อนท์
00.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 703 / SA323 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่โจฮันเนสเบิร์ก)

11.10 น. คณะเดินทางถึง เมืองเคปทาวน์

เที่ยง    นำท่านเดินทางสู่ตะวันตกของเมืองเพื่อชมฟาร์มนกกระจอกเทศ    ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่  แล้วให้ท่านบันทึกภาพคู่กับนกกระจอกเทศและเลือกชมสินค้าแปลกตากับนกกระจอกเทศ  เช่น  เข็ดขัด  กระเป๋าหนัง  หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก / นำท่านขึ้นยอดเขา Table Mountain โดยรถกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมความงามของเมืองเคปทาวน์  จากยอดเขาสู่เมือง  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมการปลูกองุ่น กรูทคอนสแตนเธีย (Groot Constantia) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่เก่าแก่ของแอฟริกาใต้    ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยมของแอฟริกาใต้ โดยท่านสามารถเลือกซื้อได้ในราคาโรงงาน หมายเหตุ: การขึ้นสู่ยอดเขา Table Mountain ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก CAPSUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   เคปทาวน์ – เกาะแมวน้ำ – แหลมกู๊ดโฮป – อาณาจักรแมวน้ำ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
09.00 น.    นำท่านออกเดินทางเพื่อชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา จากนั้นนำท่านนั่งเรือเพื่อไปชมฝูงแมวน้ำ (SEAL ISLAND) บริเวณอ่าว HOUT จากนั้นนำท่านชมอาณาจักรนกเพนกวินอย่างใกล้ชิด

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (โดยท่านจะได้ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งมังกร) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย โดยท่านจะความพบกับความแตกต่างของพื้นสีน้ำทะเลระหว่างจ้าวสมุทรทั้งสอง โดยการนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา  เชิญท่านพิสูจน์ความแรงของคลื่นลม จนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า แหลมแห่งพายุ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วอเตอร์ฟร้อนท์ (เปิดบริการถึงเวลา 3 ทุ่ม ทุกวัน) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของเมืองเคปทาวน์ จากที่นี่ท่านสามารถถ่ายรูปกับอ่าวเคปทาวน์ อันมีเขา TABLE MOUNTAIN เป็นฉากหลัง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ Signal Hill เพื่อให้ท่านได้ชื่นชมกับภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองเคปทาวน์ยามพลบค่ำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CAPSUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   เคปทาวน์ – โจอันเนสเบิร์ก – เอนตาบีนี่ เกมลอดจ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.10 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบินที่ SA324
11.10 น.    คณะเดินทางถึง กรุงโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) ที่คนแอฟริกาใต้เรียกเมืองใหญ่  และทันสมัยแห่งนี้ว่า โจเบิร์ก เมืองนี้สร้างขึ้น เพื่อรองรับการตื่นทองของคนจากทุกมุมโลกจนได้รับสมญานามว่า The Gold City เป็นแหล่งรวมของความบันเทิง กิจการร้านค้า และธุรกิจมาตั้งแต่ เมื่อ 100 กว่าปีก่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ENTABENI GAME LODGE ซึ่งเป็นสถานที่พักกลางป่าเขา ในบรรยากาศแบบซาฟารีที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านเตรียมตัวสำหรับการท่องซาฟารีในวันรุ่งขึ้น
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่าเข้าสู่ที่พัก ENTABENI GAME LODGE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เอนตาบีนี่ เกมลอดจ์ – ท่องซาฟารี – ซันซิตี้ – เดอะพาเลซ
05.00 น.    นำท่านเข้าชมอุทยาน เพื่อท่องซาฟารี (Game Drive) ในอุทยานปิดที่ยังคงรักษาความงดงามของธรรมชาติไว้ได้อย่ากลมกลืน   นำท่านค้นหา Big Five นั่นคือ  สัตว์ที่มีชื่อเสียงของแอฟริกา 5 ชนิด คือ เสือ สิงโต ควายป่า ช้าง แรด ตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ต่างๆนานาชนิดที่ต่างออกมาหากินหรือล่าสัตว์ยามเช้าตรู่

08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซันซิตี้ แหล่งคาสิโน และสถานบันเทิงเริงรมย์ที่สวยงามใน Bophuthatswanan ซึ่งเป็นรัฐอิสระ เนื่องจากแอฟริกาใต้ห้ามการพนัน คาสิโนจึงได้รับการอนุญาตให้ตั้งขึ้นในรัฐอิสระนี้เท่านั้น

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม THE PALACE ระดับ 5 ดาวสุดอลังการ จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ เดอะ พาเลซ โดยท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ตระการตาของสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามจิตนาการของเหล่าพ่อมด หมอผี และชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ให้มาปรากฏเป็นภาพจริงบนพิภพนี้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

วันที่หก   เดอะ พาเลซ – ซันซิตี้ – พรีทอเรีย – โจฮันเนสเบิร์ก – โกลด์รีฟ ซิตี้
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองพรีทอเรีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ   เพื่อให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจไปกับ อาคารที่ทำการของรัฐบาล ย่านจัสตุรัสกลางเมือง และออกเดินทางสู่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โกลด์รีฟ ซิตี้  นครแห่งทองคำ  ซึ่งได้เปิดทำการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909  และได้เปิดเหมืองในปี ค.ศ.1977  เนื่องจากสายแร่นี้ให้ผลผลิตน้อย  สายแร่ 1 พันกิโลกรัม ผลิตทองได้เพียง 4 กรัม ซึ่งต่ำกว่าจุดคุ้มทุน (ประมาณ 10 กรัม) จึงทำให้เหมืองแห่งนี้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จากนั้นรัฐบาลจึงเข้ามาดูแล และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชมเขตอนุรักษ์ ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองสไตล์วิกตอเรียปลายศตวรรษที่ 19 ในยุคที่มีการขุดทอง   จากนั้นพาท่านลงลิฟต์สู่ใต้ดินที่มีความลึกกว่า 253 เมตร  เพื่อชมเหมืองทอง สำรวจดูการค้นหาแร่ทองคำ ชมการสาธิตการหลอมทองคำแท่ง ซึ่งใช้อุณหภูมิสูงถึง 1000 องศาเซลเซียส  เมื่อหลอมเสร็จแล้วจะได้ทองคำแท่งที่มีน้ำหนัก 12 กิโลกรัม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SANTON HILTON HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   โจฮันเนสเบิร์ก – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อช้อปปิ้งยังแหล่งที่มีชื่อเสียงของกรุงโจฮันเนสเบิร์ก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก  รวมไปถึงสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดได้ตามอัธยาศัย

13.45 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 704

วันที่แปด     กรุงเทพฯ
05.45 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ