แพ็คเกจ ดูไบ 4 วัน สัมผัสความตื่นเต้น กับการผจญภัย ตะลุยทะเลทราย .. พร้อมช้อปปิ้งจุใจ..

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ (- / – / -) 15.00น. คณะพร้อมกันที่ท่านอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 สายการบิน Thai airways ทางเข้าที่ 4 เคาเตอร์ J 18.05น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ TG 517 21.35น. (เวลาท้องถิ่นดูไบช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Flora Grand Hotel

(ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

วันที่สองของการเดินทาง ตะลุยทะเลทราย – โชว์ระบำหน้าท้อง (B/ – /D) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระช้อปปิ้ง…..หลังจากนั้นให้ท่านเตรียมตัวไป ทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari) ท่านที่เมารถกรุณานำยาแก้เมารถติดตัวไปและทานก่อนไป ทัวร์ทะเลทราย 30 นาที (โปรดอย่าลืม นำเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย) (โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากๆ หรือผู้เป็นโรคหัวใจ) 15.30น. ทุกท่านเตรียมตัวขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุก และตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับ ประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติคสมควรแก่เวลานำท่าน สัมผัสชีวิตแบบพื้นเมือง พร้อมให้ท่านได้สนุกสนามกับการขี่อูฐ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว ในบรรยากาศที่แสนสบาย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance จากสาวสวยเซ็กซี่ชาวอาหรับ สมควรแก่เวลา 20.00น. นำท่านกลับโรงแรมที่พัก โรงแรม Flora Grand Hotel (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากการเหนื่อยล้ามาทั้งวัน

วันที่สามของการเดินทาง สุเหร่าจูไมร่า – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – Gold Souk (ตลาดทอง) – มอลล์ออฟ ดิ เอ มิเรตส์ – สกีดูไบคอมเพล็กซ์ (B/ – / -) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม สุเหล่าจูไมร่า คู่บ้านคู่เมืองของดูไบ ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และยังได้ชื่อว่า เป็นสุเหล่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ ให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง ท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ นำคณะช้อปปิ้งบริเวณ ตลาดทอง (Gold Souk) แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของดูไบ เชิญท่านเลือกซื้อทองคุณภาพดีที่มีให้เลือกทั้งสร้อยคอ, กำไร, เข็มขัด, ต่างหู ฯลฯ ตามอัธยาศัย เที่ยง อาหารกลางวันอิสระ บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ห้อง Mall of the Emirates ห้างสรรพสินค้าชั้นนำขนาดยักษ์ ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิงต่างๆ นานา และช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่พิเศษสำหรับที่นี่คือ Ski Dubai Complex แห่งแรกที่สร้างขึ้นในทะเลทรายดูไบ (อาหารเย็นอิสระ) (ไม่รวมค่าบัตรเข้า Ski Complex) 20.00น. เดินทางสู่ท่าอากาศยาน หลังจากเสร็จพิธีการของทางท่าอากาศยาน เชิญท่านช้อปปิ้งต่อในห้าง Duty Free ภายในสนามบิน ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ 23.00น. บินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 518 วันที่สี่ของการเดินทาง เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

08.10น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 1 โดยสวัสดิภาพ