แพ็คเกจทัวร์ปากเซ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน เริ่มการเดินทางที่ อุบลฯ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม


อัตรานี้รวม
+ ที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2 ท่าน ( แสงอรุณ หรือจำปาสัก พาเลซ 2 คืน ) + รถรับส่ง สนามบินอุบลฯ – ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก + อาหาร 7 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่ม ของว่าง และผ้าเย็นบนรถ + นำเที่ยวตามรายการ + ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ + มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ค่าภาษีท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ต.ม. + บริการมาตรฐาน

อัตรานี้ไม่รวม  

– ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ตั่วรถ บขส. และการเดินทางจากกรุงเทพฯ – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)


เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว :

1.พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง) 2.บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็คอินสายการบินในประเทศ) ในกรณีขึ้นเครื่องบิน

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี 2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี 3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี