แพคเกจ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 3 คืน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (- / – / -)
เดินทางถึงฮ่องกง นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง ฮ่องกง – เซินเจิ้น (- / – / -) ช่วงเช้า พาท่าน ซิตี้ทัวร์ วิคทอเรีย พีค จุดชมวิว บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ เมือง ฮ่องกงเบื้องล่าง อย่างสวยงาม และ รีพัลย์ เบย์ อ่าว รีพัลย์ ให้ท่านกราบๆไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคล

ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ ชั้นธรรมดา ให้เวลาอิสระกับการช้อปปิ้ง หรือ หากท่านต้องการ ซื้อออฟชั่นทัวร์ก็สามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง เซินเจิ้น (เช้า / เที่ยง / -) ช่วงเช้า เซินเจิ้น ซิตี้ทัวร์ เที่ยวชม อนุสาวรีย์ เติ้งเสี่ยวผิง และ สวน

ช่วงบ่าย อิสระ ช้อปปิ้ง และ พาท่าน เลือกซื้อ เครื่องหัตถกรรม และ ผ้าไหม

วันที่สี่ของการเดินทาง เซินเจิ้น – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (เช้า / – / -)
เดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยรถไฟชั้นธรรมดา เดินทางสู่สนามบิน

ออฟชั่นทัวร์ ที่ เซิ่นเจิ้น
Window of The World + nightshow 2,000 บาท ต่อท่าน
Splendid China & Cultural Village 2,000 บาท ต่อท่าน