แพคเกจ อเมริกา ซานฟรานซิสโก – ลอสแองเจลิส – ลาสเวกัส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน China Airlines

อัตราค่าบริการ ถึง 31 มิ.ย. 51 ราคารวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 65,800 บาท / ท่าน
เด็กไม่เกิน 7 ปี (ไม่มีเตียง) 51,800 บาท / ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 11,900 บาท

อัตราค่าบริการ ถึง 31 มิ.ย. 51 ราคารวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 30,800 บาท / ท่าน
เด็กไม่เกิน 7 ปี (ไม่มีเตียง) 23,800 บาท / ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 11,900 บาท

อัตรานี้รวม: – ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา (ไป-กลับ) ชั้นประหยัด โดยสายการบินไชน่า (CI) – ที่พัก 7 คืน – รถรับส่งไปกลับสนามบิน – โรงแรม – ภาษีสนามบินทุกแห่ง – รายการท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ – Sit-in coach พร้อมมัคคุเทศก์ บรรยายภาษาอังกฤษ

อัตรานี้ไม่รวม:

– ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและทีวีช่องพิเศษ – ค่าตั๋วภายในประเทศสหรัฐอเมริกา – ค่าทิปคนขับรถ 6 USD ต่อวันต่อคน – ค่าอาหารทุกมื้อ

– ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง