แพคเกจทัวร์ Honeymoon package อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ ราคาต่อคู่ (2 ท่าน)  เงินบาท

Hotel in Bali

Class

Type Room

Per Couple
(TWN Sharing)

Palm Beach Hotel

3 Star

Superior

19,500

Deluxe

20,900

Kuta Beach Club

Deluxe

21,500

Supe.Suite

25,500

Execu. Suite

25,500

Adhi Jaya Hotel

Superior

20,900

Deluxe

21,900

Family Suite

29,900

Risata Bali Resort

4 Star

Superior

21,500

Deluxe

21,900

Best Western Resort

Standard

20,500

Superior

20,900

Deluxe

19,500

Junior Suite

21,500

Bali Rani Hotel

ROH

21,900

The Rani Hotel

Deluxe

21,900

Harris River View

Harris Room

20,500

Residence 1 Bed

21,900

Residence 2 Bed

25,500

Rama Beach Resort

Deluxe

22,500

Deluxe Cottage

23,900

Garden Villa

26,500

Pool Villa

29,500

Family Villa
No Extra Bed

31,500

Suite Pool Villa

31,500

Aston Kuta & Residence

Superior

22,500

Deluxe

22,900

Family (DBL)

24,900

Premier Suite

26,900

Bali Dynasty Resort

Deluxe

23,500

Deluxe Pool View

23,900

Family Garden View

32,500

Family Studio Room

33,900

Family Pool View

35,500

Executive Suite

35,900

Kuta Paradiso Hotel

5 Star

Deluxe

23,500

Asian Only except Japan

Deluxe Pool View

24,500

And South Korea

Super Deluxe

25,500

Super Deluxe Pool

25,900

Discovery Kartika Plaza

Superior

25,500

Asian and Middle East Market

Ocean Facing

26,900

Private Garden room

28,900

Private Garden Pool

30,900

Ocean Front Room

39,900

Hard Rock Hotel

Superior

25,500

Deluxe

25,900

The Patra Bali 

Resort Category :

Deluxe

24,500

Deluxe Suite

28,900

Embassy Suite I

32,500

Embassy Suite II

34,500

Villas Category :

Studio Suite

34,900

Executive Suite

51,500

Garden Villa

49,900

Honeymoon Villa

54,900

Crown Villa

68,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน (พักห้องคู่) -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ  (มัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ) -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ -ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ -ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ -กิจกรรม นวดสปา คอร์ส ตามรายการที่ระบุ อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม -ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ -ค่าภาษีสนามบิน ระหว่างประเทศ (17 USD ต่อท่าน)  -ค่าเข้าเที่ยวชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ -ค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 5 USD ต่อท่าน -ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ -ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % -ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
ข้อตกลงเงื่อนไข, การชำระเงินและการยกเลิก – กำหนดพักขั้นต่ำอย่างน้อย 3 คืน ในช่วง low season. – กำหนดพักขั้นต่ำอย่างน้อย 4 คืน ในช่วง Peak season ช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม – 7 มกราคม 2554    บางโรงแรมระดับ 5 ดาว กำหนดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 คืน – ไม่สามารถ Check-Out ในวันที่ 31 ธันวาคม  และ กำหนดใช้ Gala Dinner คืนวันที่ 31 ธันวาคม – ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าห้องประชุมที่โรงแรมได้ – ระบุรายรายละเอียดการจอง วันที่, โรงแรม แบบที่พัก, รายละเอียดเที่ยวบิน ชื่อและรายละเอียดหนังสือเดินทาง – ในกรณีช่วง High season – Peak Season ในการยกเลิกไม่สามารถคืนเงินหรือมัดจำได้ – สามารถยืนยันการจองได้หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินหรือมัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับคนไทย) -หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่างเกินกว่า 2 หน้า และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง -ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า หมายเหตุ : -สำหรับราคาเด็กอายุ 2 – 10 ปี ลด 40% จากราคาผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) -โปรดแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน  

-โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ คริสมาสต์ , ปีใหม่