แพคเกจทัวร์ City tour เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน ์4 วัน 3 คืน

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง ( – /เที่ยง/เย็น ) 08:00 น. รับท่านที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฝั่งไทย ด้วยบริการอย่างอบอุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง แล้วเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงสปป.ลาว

พาท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ สักการะพระธาตุหลวง ชมหอพระแก้ว วัดสีสะเกด

และอนุสาวรีย์ประตูชัย สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่ง บนความเป็นธรรมชาติและ

วิถีธรรมชาติที่มีเสน่ห์ โอบล้อมด้วยขุนเขาหินปูน เสมือนเป็น ”กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

เชิญชวนให้ใครต่อใครอยากมาอิงแอบแนบชิดธรรมชาติที่นี่….วังเวียง ถึงวังเวียง พาท่านเข้าที่พัก


วันที่สองของการเดินทาง วังเวียง – หลวงพระบาง ( เช้า/เที่ยง/เย็น )

หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านชมตลาดเช้าเมืองวังเวียง แล้วออกเดินทางสู่หลวงพระบาง ผ่านเมืองกาสี และกิ่วกระจำ ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่งดงาม บางช่วงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา

มีหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ถึงหลวงพระบางแล้วนำท่านขึ้นสักการะพระธาตุพูสี

อยู่บนเขากลางใจเมือง ชมอาทิตย์อัสดง ชมวิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ยามค่ำเดินเล่นชมสินค้า

พื้นเมืองที่ตลาดมืด บนถนนข้าวเหนียว ( ถนนศรีสว่างวงศ์ สายหลักของหลวงพระบาง )

แล้วเดินทางเข้าที่พัก


วันที่สามของการเดินทาง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ( เช้า/เที่ยง/เย็น )

เช้าตรู่อิสระร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง หรือชมวิถีชีวิตยามเช้าแล้ว
เดินทางไปชมพระราชวังหลวงอดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว และเป็นที่ประดิษฐานพระบาง
สู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขง ล่องเรือสู่ถ้ำติ่งบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง มีถ้ำบนและถ้ำล่าง ทั้งสองถ้ำมีพระพุทธรูปไม้นับพันองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระ รับประทานอาหารกลางวันแล้ว เชิญชมวัดวิชุน วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า

พระธาตุหมากโม จากนั้นไปชมน้ำตกตาดกวางซี ที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง

ร่มรื่นด้วยธรรมชาติพรรณไม้ แล้วเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง จากนั้นเข้าที่พัก

หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – หนองคาย ( เช้า/เที่ยง/ – )

หลังรับประทานอาหารเช้า ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมศิลปะล้านช้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม แล้วออกเดินทางกลับผ่านเส้นทางสายธรรมชาติอีกครั้ง สู่นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงสปป.ลาว แวะช้อปปิ้งตลาดเช้า และดิวตี้ฟรี กับสินค้าปลอดภาษี ได้เวลาสมควร อำลาสปป.ลาว นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว กลับสู่ด่านหนองคาย

ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ