แพคเกจทัวร์ แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน สวัสดีเพลส

ราคา :
ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท
ผู้ใหญ่ต่างชาติ ท่านละ 4,970 บาท เด็ก (4-11 ปี) ครึ่งราคาจากราคาผู้ใหญ่

New Year’s Eve ( 31 December ) : มีแกรนด์ดินเนอร์รวมอยู่ด้วย

ผู้ใหญ่ท่านละ 3,550 บาท ผู้ใหญ่ต่างชาติ ท่านละ 5,620 บาท

อัตรานี้รวม :-

– ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม – ค่ารถ – ค่าเรือ เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ – บริการรถรับ – ส่ง สนามบิน จ.แม่ฮ่องสอน, ท่ารถทัวร์ – ที่พัก

– รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม