แพคเกจทัวร์ แพคเกจ ทะเลตรัง – กระบี่ 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ
เดินทาง 1-7 ท่าน ท่านละ 4,800 บาท
เดินทาง 8-20 ท่าน ท่านละ 4,300 บาท

อัตรานี้รวม

– รถรับ-ส่งตลอดโปนแกรม – อาหารเช้า 3 มื้อ / อาหารเที่ยง 3 มื้อ / อาหารค่ำ 2 มื้อ อาหารว่างบนเรือ – หน้ากาดำน้ำดูปะการัง พร้อมชูชีพ – ค่าธรรมเนียมต่างๆ – ค่าไกด์นำเที่ยว – ค่าประกันภัยทางทะเล – ค่าที่พักบนเกาะ 1 คืน ที่พักในตัวเมือง 1 คืน ตามที่แจ้งในโปรแกรมเท่านั้น

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปปลงตามสภาพดินฟ้าอากาศ โปรแกรมที่เปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า