แพคเกจทัวร์ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง City tour เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง หนองคาย – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ( – /เที่ยง/เย็น )
08:00 น. รับท่านที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฝั่งไทย ด้วยบริการอย่างอบอุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง นำท่านเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 เดินทางสู่หลวงพระบาง ผ่านชมทัศนียภาพที่งดงาม บางช่วงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา มีหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ

ถึงหลวงพระบางแล้วนำท่านขึ้นสักการะพระธาตุพูสี อยู่บนเขากลางใจเมือง ชมอาทิตย์อัสดง

ชมวิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ยามค่ำเดินเล่นชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด บนถนนข้าวเหนียว ( ถนนศรีสว่างวงศ์ สายหลักของหลวงพระบาง ) แล้วเข้าที่พัก


วันที่สองของการเดินทาง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ( เช้า/เที่ยง/เย็น )

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปชมพระราชวังหลวงอดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว
และเป็นที่ประดิษฐานพระบาง สู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขง ล่องเรือสู่ถ้ำติ่งบนหน้าผา ริมแม่น้ำโขง มีถ้ำบนและถ้ำล่าง ทั้งสองถ้ำมีพระพุทธรูปไม้นับพันองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระ รับประทานอาหารกลางวันแล้ว เชิญชมวัดวิชุน วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช มีพระเจดีย์องค์ใหญ่

รูปทรงคล้ายแตงโม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุหมากโม จากนั้นไปชมน้ำตกตาดกวางซี

ที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ร่มรื่นด้วยธรรมชาติพรรณไม้ แล้วเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง

จากนั้นเข้าที่พัก หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 


วันที่สามของการเดินทาง หลวงพระบาง – เชียงขวาง ( เช้า/เที่ยง/เย็น )

เช้าตรู่อิสระร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง หรือชมวิถีชีวิตยามเช้าแล้ว ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมศิลปะล้านช้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม แล้วออกเดินทางสู่เมืองเชียงขวาง ถึงเมืองเชียงขวาง ชมตลาดท้องถิ่นเมืองโพนสวรรค์ จากนั้นเข้าที่พัก


วันที่สี่ของการเดินทาง เชียงขวาง – วังเวียง ( เช้า/เที่ยง/เย็น )

นำท่านไปชมทุ่งไหหิน ทุ่งไหหิน มีลักษณะไหหินเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลายร้อยใบ ใบใหญ่สูงสุด 2-3 เมตร ใบเล็กสุดประมาณ 1 เมตร ภายในไหถูกคว้านตรงกลางให้เป็นโพรง เมืองโพนสวรรค์ มีทุ่งไหหินอยู่สองถึงสามแห่ง ไหบางใบมีปาก มีรูปแกะสลักหิน บ้างก็มีฝา จากข้อสันนิษฐาน เชื่อว่า 1.ใช้ในพิธีศพ เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว 2.เป็นไหเหล้าเมื่อคราว ที่ขุนเจือทำสงครามกับพวกแกว แล้วฉลองชัยชนะ 3.เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นเดียวกับ STONE HENGE ที่คล้ายคลึงกันคือเป็นหินตั้งกลางแจ้ง จากรูปถ่ายกลางอากาศ คล้ายกันเสมือนหนึ่งมนุษย์ต่างดาวที่มาทำภารกิจในโลก จึงทำเครื่องหมายติดต่อกับนอกโลกปานนั้น เมื่อท่านได้ชมและวิเคราะห์แล้ว ท่านเชื่อว่าเป็นข้อใด แล้วเดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่ง ผ่านกิ่วกระจำและเมืองกาสี บนความเป็นธรรมชาติและวิถีธรรมชาติที่มีเสน่ห์ เชิญชวนให้ใครต่อใครอยากมาอิงแอบแนบชิดธรรมชาติ

ที่นี่….วังเวียง จากนั้นเข้าที่พักที่ ที่วังเวียง

วันที่ห้าของการเดินทาง วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย ( เช้า/เที่ยง/ – )

สู่นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงสปป.ลาว สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง พระธาตุหลวง ชมหอพระแก้ว
อนุสาวรีย์ประตูชัย ช้อปปิ้งตลาดเช้า และดิวตี้ฟรี กับสินค้าปลอดภาษี ได้เวลาสมควร อำลาสปป.ลาว นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว กลับสู่ด่านหนองคายประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ