แพคเกจทัวร์ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง หนองคาย – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ( – /เที่ยง/เย็น )
08:00 น. รับท่านที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฝั่งไทย ด้วยบริการอย่างอบอุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง นำท่านเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 เดินทางสู่หลวงพระบาง ผ่านชมทัศนียภาพที่งดงาม บางช่วงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา มีหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ

ถึงหลวงพระบางแล้วนำท่านขึ้นสักการะพระธาตุพูสี อยู่บนเขากลางใจเมือง ชมอาทิตย์อัสดง

ชมวิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ยามค่ำเดินเล่นชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด บนถนนข้าวเหนียว
( ถนนศรีสว่างวงศ์ สายหลักของหลวงพระบาง ) เข้าที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ( เช้า/เที่ยง/เย็น )
เดินทางไปชมพระราชวังหลวงอดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว และเป็นที่ประดิษฐานพระบาง
ชมวัดใหม่ หรือวัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดนี้สร้างในปี พ.ศ.2337 ในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทธราช และเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบางซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยอดแก้ว พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว จากนั้นสู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขง

ล่องเรือสู่ถ้ำติ่งบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง มีถ้ำบนและถ้ำล่าง ทั้งสองถ้ำมีพระพุทธรูปไม้นับพันองค์

ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระ รับประทานอาหารกลางวันแล้ว เชิญชมวัดวิชุน วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช

มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุหมากโม

จากนั้นไปชมน้ำตกตาดกวางซี ที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ร่มรื่นด้วยธรรมชาติพรรณไม้ แล้วเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง จากนั้นไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อซึ่งมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือ ด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอที่นี่มีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์ เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ แล้วเข้าที่พัก หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย


วันที่สามของการเดินทาง หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – หนองคาย ( เช้า/เที่ยง/ – )

เช้าตรู่อิสระร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง หรือชมวิถีชีวิตยามเช้าแล้ว ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมศิลปะล้านช้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม

แล้วออกเดินทางกลับสู่ สู่นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงสปป.ลาว แวะช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี กับสินค้าปลอดภาษี

ได้เวลาสมควร อำลาสปป.ลาว นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว กลับสู่ด่านหนองคาย

ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ