แพคเกจทัวร์ เวียงจันทน์ เชียงขวาง ทุ่งไหหิน หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง หนองคาย – เวียงจันทน์ – เชียงขวาง ( – /เที่ยง/เย็น )
08:00 น. รับท่านที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฝั่งไทย ด้วยบริการอย่างอบอุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง แล้วนำท่านเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 เดินทางสู่เมืองเชียงขวาง ผ่านชมทัศนียภาพที่งดงาม บางช่วงเป็นหินปูนรูปร่างแปลกตา มีหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ

เดินทางถึงเมืองเชียงขวาง นำท่านไปชมทุ่งไหหิน ทุ่งไหหิน มีลักษณะไหหินเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เรียงราย

หลายร้อยใบ ใบใหญ่สูงสุด 2-3 เมตร ใบเล็กสุดประมาณ 1 เมตร ภายในไหถูกคว้านตรงกลางให้เป็นโพรง เมืองโพนสวรรค์ มีทุ่งไหหินอยู่สองถึงสามแห่ง ไหบางใบมีปาก มีรูปแกะสลักหิน บ้างก็มีฝา จากข้อสันนิษฐาน เชื่อว่า 1.ใช้ในพิธีศพ เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว 2.เป็นไหเหล้าเมื่อคราวที่ขุนเจือ ทำสงครามกับพวกแกว แล้วฉลองชัยชนะ 3.เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นเดียวกับ STONE HENGE ที่คล้ายคลึงกันคือเป็นหินตั้งกลางแจ้ง จากรูปถ่ายกลางอากาศ คล้ายกันเสมือนหนึ่งมนุษย์ต่างดาว ที่มาทำภารกิจในโลก จึงทำเครื่องหมายติดต่อกับนอกโลกปานนั้น เมื่อท่านได้ชมและวิเคราะห์แล้ว ท่านเชื่อว่าเป็นข้อใด จากนั้นเข้าที่พัก


วันที่สองของการเดินทาง เชียงขวาง – หลวงพระบาง ( เช้า/เที่ยง/เย็น )

หลังรับประทานอาหารเช้า ชมตลาดท้องถิ่นเมืองโพนสวรรค์ แล้วเดินทางสู่หลวงพระบาง

ถึงหลวงพระบางแล้วนำท่านขึ้นสักการะพระธาตุพูสี อยู่บนเขากลางใจเมือง ชมอาทิตย์อัสดง

ชมวิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ยามค่ำเดินเล่นชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด บนถนนข้าวเหนียว ( ถนนศรีสว่างวงศ์ สายหลักของหลวงพระบาง ) เข้าที่พัก

 


วันที่สามของการเดินทาง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ( เช้า/เที่ยง/เย็น )

เช้าตรู่อิสระร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง
หรือชมวิถีชีวิตยามเช้าแล้วเดินทางไปชมพระราชวังหลวงอดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว
และเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมศิลปะล้านช้าง
ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม สู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขง ล่องเรือสู่ถ้ำติ่งบนหน้าผา
ริมแม่น้ำโขง
มีถ้ำบนและถ้ำล่าง ทั้งสองถ้ำมีพระพุทธรูปไม้นับพันองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์
ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระ รับประทานอาหารกลางวันแล้ว เชิญชมวัดวิชุน วัดที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุหมากโมจากนั้นไปชมน้ำตกตาดกวางซี ที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง

ร่มรื่นด้วยธรรมชาติพรรณไม้ กลับสู่หลวงพระบาง แวะบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อซึ่งมีชื่อเสียง ในการทำผ้าทอมือ ด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอที่นี่มีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นเข้าที่พัก หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – หนองคาย ( เช้า/เที่ยง/ – )

เดินทางกลับสู่นครเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว ผ่านกิ่วกระจำและเมืองกาสี บนเส้นทางความเป็นธรรมชาติและวิถีธรรมชาติที่มีเสน่ห์ เชิญชวนให้ใครต่อใครอยากมาอิงแอบแนบชิด

แวะช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี กับสินค้าปลอดภาษี ได้เวลาสมควร อำลาสปป.ลาว นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว

กลับสู่ด่านหนองคายประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ