แพคเกจทัวร์ เที่ยวรอบเมืองเชียงราย ครึ่งวัน

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 4 ท่าน ราคาท่านละ 1,500 บาท
สำหรับ 6 ท่าน ราคาท่านละ 1,200 บาท
สำหรับ 9 ท่าน ราคาท่านละ 900 บาท
สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 750 บาท

อัตรานี้รวม

รถนำเที่ยวตามรายการ, ค่าประกันภัย , ค่าบัตรเข้าชมไร่แม่ฟ้าหลวง, ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว