แพคเกจทัวร์ เที่ยวกระบี่ หมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ ไร่เล / หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 5,900 บาท

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้ปรับอากาศ VIP 2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน 3. ค่าเรือนำเที่ยว 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชม 5. ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง 6. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย 7. ค่าอาหารทุกมื้อ 7 มื้อ ที่ระบุในรายการ

8. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริการ