แพคเกจทัวร์ เชียงราย 3 วัน 2 คืน เชียงราย ชมวัดร่องขุ่น สักการะพระธาตุ 9 จอม ตักบาตรพระขี่ม้า ช้อปแม่สาย

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 4 ท่าน ราคาท่านละ 7,200 บาท
สำหรับ 6 ท่าน ราคาท่านละ 5,800 บาท
สำหรับ 9 ท่าน ราคาท่านละ 5,000 บาท
สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 4,500 บาท

อัตรานี้รวม

ค่าที่พัก 2 คืน,รถนำเที่ยวตามรายการ , อาหารตามรายการ , ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

, ค่าบัตรเข้าชมดอยตุง , ค่าบัตรด่านแม่สาย-พม่า,ค่าบัตรเข้าชมไร่แม่ฟ้าหลวง ดอกไม้สักการะพระธาตุ 9จอม